A görögkatolikus főpásztorokat látta vendégül az Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa

A Görögkatolikus Metropólia Hierarchák Tanácsát látta vendégül a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa szeptember 29-én Budapesten, az Üllői úti székházban. A Görögkatolikus Metropólia Hierarchák Tanácsát látta vendégül a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa szeptember 29-én Budapesten, az Üllői úti székházban.

püspökök

Immár négy­éves ha­gyo­má­nya van annak, hogy fél­éven­te kon­zul­tá­ci­ó­ra gyűl­nek össze az evan­gé­li­kus egy­ház­ve­ze­tők és a hazai gö­rög­ka­to­li­ku­sok elöl­já­rói, fel­vált­va vál­lal­va a há­zi­gaz­da sze­re­pét. Ez­út­tal Fa­bi­ny Tamás, Sze­me­rei János és Kon­dor Péter püs­pö­kö­kön volt a sor, hogy – Lack­ner Pál nyu­gal­ma­zott tá­bo­ri püs­pök­kel és Krá­mer György or­szá­gos­iro­da-igaz­ga­tó­val ki­egé­szül­ve – ven­dé­gül lás­sák Ko­csis Fülöp érsek-met­ro­po­li­tát, a hajdúdo­ro­gi, Orosz Ata­názt, a mis­kol­ci és Szocs­ka Ábelt, a nyír­egy­há­zi egy­ház­me­gye püs­pö­két. Ko­ráb­ban Bu­da­pes­ten a Deák térre, il­let­ve Aszód­ra, Deb­re­cen­be és Mis­kolc­ra in­vi­tál­ták őket, ez­út­tal pedig a budapesti ad­mi­niszt­rá­ci­ós köz­pont­já­ba szer­vez­ték az egyez­te­tést.

püspökök

„Már a ko­ráb­bi ta­lál­ko­zó­kon is ko­moly ér­dek­lő­dést ta­nú­sí­tot­tak egy­há­zunk struk­tú­rá­ja, mű­kö­dé­si gya­kor­la­ta iránt, ezért dön­töt­tünk úgy, hogy ez­út­tal az Üllői úton le­gyen a kon­zul­tá­ció” – nyi­lat­koz­ta Fa­bi­ny Tamás evan­gé­li­kus elnök-püs­pök szer­kesz­tő­sé­günk­nek. A meg­be­szé­lé­sek mel­lett a ven­dé­gek kör­be­jár­ták az épü­le­tet, meg­te­kin­tet­ték a Pod­ma­nicz­ky–De­gen­feld-könyv­tá­rat (mély be­nyo­mást tett rájuk Lu­ther Már­ton itt őr­zött vég­ren­de­le­te), va­la­mint a ké­szü­lő Es­ter­há­zy Péter és Gitta Könyv­tá­rat, emel­lett pedig a Lu­ther Kiadó te­vé­keny­sé­ge – úgy a könyv­ki­adás, mint a mé­dia­mun­ka – is rész­le­tek­be me­nő­en ér­de­kel­te őket.

A ta­nács­ko­zás során fon­tos na­pi­ren­di pont­ként sze­re­pelt a pan­dé­mia során szer­zett ta­pasz­ta­la­tok meg­osz­tá­sa. Az új­ra­kez­dés­hez, a gyü­le­ke­ze­tek re­a­ni­má­ci­ó­já­hoz kap­cso­lód­va Né­meth Zol­tán, a Ma­gyar­or­szá­gi Evan­gé­li­kus Egy­ház Or­szá­gos Iro­dá­ja Gyü­le­ke­ze­ti és Misszi­ói Osz­tá­lyá­nak ve­ze­tő­je be­szá­molt a Túlsó part el­ne­ve­zé­sű on­line lel­kész­kon­fe­ren­ci­á­ról, a kap­cso­ló­dó szak­mai anya­gok­ról és az azok­ból össze­ál­lí­tott ki­ad­vány­ról.

püspökök

Az ülés témái kö­zött hang­sú­lyo­san meg­je­lent a gyer­me­kek­kel kö­zö­sen vett úr­va­cso­ra kér­dé­se is. A gö­rög­ka­to­li­ku­sok­nál nagy ha­gyo­má­nya van a kis­de­d­ál­doz­ta­tás gya­kor­la­tá­nak, ennek teo­ló­gi­ai vo­nat­ko­zá­sa­i­ról is ér­de­kes be­szél­ge­tést foly­tat­tak a ta­lál­ko­zó fo­lya­mán.

„Ko­csis Fülöp met­ro­po­li­ta né­hány hete részt vett a Fin­nA­go­ra kul­tu­rá­lis in­té­zet­tel kö­zö­sen szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­án­kon, amely­nek té­má­ja a ki­sebb­sé­gi egy­há­zak hely­ze­te, sze­rep­vál­la­lá­sa volt. Ott na­gyon meg­ra­gad­ta őt Fábri György elő­adá­sa, így arra kér­tük az Észa­ki Egy­ház­ke­rü­let fel­ügye­lő­jét, hogy ebben a kör­ben is is­mer­tes­se az ott el­hang­zot­ta­kat, kü­lö­nös te­kin­tet­tel a gö­rög­ka­to­li­kus és az evan­gé­li­kus egy­ház­ra vo­nat­ko­zó ada­tok­ra. Ezek na­gyon hasz­no­sak a ter­ve­zés, az egy­há­zi stra­té­gia vagy éppen a jövő évi nép­szám­lá­lás­ra való ké­szü­lés szem­pont­já­ból” – mond­ta el Fa­bi­ny Tamás.


püspökök kerekesztal beszélgetés

A gö­rög­ka­to­li­kus egy­ház­ve­ze­tők meg­osz­tot­ták ta­pasz­ta­la­ta­i­kat a kis­vár­dai kór­ház át­vé­te­lé­vel kap­cso­lat­ban. Az in­téz­mény jú­ni­us­ban ke­rült egy­há­zuk tu­laj­do­ná­ba. Azzal a ki­té­tel­lel vet­ték át, hogy ki­je­len­tet­ték: ezen­túl nem vé­gez­nek abor­tuszt.

„Ugyan mi nem egy már mű­kö­dő kór­ház át­vé­te­lé­re, hanem egy új kór­ház ala­pí­tá­sá­ra ké­szü­lünk, amely rá­adá­sul pro­fil­ját te­kint­ve is kü­lön­böz­ni fog az övé­ké­től, mégis sokat ta­nul­ha­tunk az ál­ta­luk el­mon­dot­tak­ból” – ér­té­kel­te a ta­nács­ko­zás ezen pont­ját az evan­gé­li­kus egy­ház­ve­ze­tő, hoz­zá­té­ve, hogy a gö­rög­ka­to­li­ku­sok fel­aján­lot­ták, hogy igény ese­tén a ré­gi­ó­ban szol­gá­ló evan­gé­li­kus lel­ké­szek egész­ség­ügyi szű­ré­sé­re is van mód a Szent Dam­ján Gö­rög­ka­to­li­kus Kór­ház­ban.

Szerző: evangelikus.hu

Címkék