Pápai Bulla a Miskolci Egyházmgye megalapításáról

Bulla

„FERENC PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA.

 

A dolgok örök emlékezetére.

 

Kik a boldog Péter utódai vagyunk, arra törekszünk, hogy nagy buzgósággal az Úr egész nyájának lelki javát keressük. Midőn a magyarországi Miskolci Apostoli Exarchátus a hívek létszáma, valamint a hit szolgálatában álló saját egyházi patrimónium tekintetében nagy gyarapodásnak indult, meghallgatva tiszteletreméltó testvérünket, a Keleti Egyházak Kongregációja bíboros-prefektusát, ugyanazon Apostoli  Exarchátust Eparchia rangjára emeljük, a maga jogaival és kötelezettségeivel, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék  alá rendeljük, tiszteletreméltó testvérünket, Orosz Atanáz eddigi Miskolci Apostoli Exarchát ugyanazon Eparchia püspökévé kinevezzük, áthelyezve őt Panium címzetes püspöki székéből, s felruházva őt mindazon jogokkal és  kötelezettségekkel, melyeket a Keleti Egyházak Törvénykönyve ezen hivatalhoz rendel. Minden, az Apostoli Exarchátus területén szolgáló pap az új eparchiába inkardinálódik. Hasonlóképpen az ugyanazon terület parókiáiból származó papnövendékek az új egyházkormányzati  egységbe vétessenek fel. A végrehajtásról készüljenek el az ilyenkor szokásos okmányok, s küldessenek el a Keleti Egyházak Kongregációjához. Azt akarjuk, hogy ezen Apostoli Konstitúció azonnal hatályba lépjen, minden ellenkező dolog ellenére.

 

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2015. esztendejében, március 19-én, pápaságunk 3. évében.”

Címkék