Pünkösdvasárnap a székesegyházban

Püspöki Szent Liturgiával ünnepelt a Miskolc-Belvárosi Parókia közössége Pünkösd vasárnapján

a székesegyházban

„Jézus arra hív meg bennünket, hogy őt kövessünk, és ne járjunk sötétségben, hanem csak a világosság útján. Igen aktuális ez a felhívás ma, amikor újra sokan kerültek sötétségbe, olykor önhibájukon kívül, vagy olykor éppen saját hibájuk folytán és bennünket is fenyeget az a veszély, hogy az a sötétség, amely valahogy korunk fejlődésével együtt jár, el ne nyeljen bennünket” – mondta Atanáz püspök pünkösd ünnepén, a Székesegyházban elhangzott homíliában.

Majd az ünnepet ábrázoló ikon magyarázatára tért ki a püspök. A Székesegyház nemrégiben elkészült új falfestményein ez kép a kántorszék fölött a mennyezeten látható, szemben vele pedig a mennybemenetel ikonja. A két ikon üzenete összefügg.

mennybemenetl ikonja

„A mennybemenetel ikonján ott állnak az apostolok, és közöttük az Istenszülő Szűz Anya, aki imádságaival első pillanattól fogva erősíti az egyház közösségét. Mindannyian a megdicsőült Krisztusra tekintenek, aki a mennybe megy, ahogyan ígérte az utolsó vacsorai búcsúbeszédében és vigasztalta tanítványait: „Jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem jön el hozzátok a Vigasztaló. Ha azonban elmegyek, akkor elküldöm.” (Jn 16,7). Az Atyjától, a szentháromságos egy Isten első személyétől küldi el hozzánk azt a Szentlelket, aki az utolsó vacsora szavai szerint az Atyától származik, és mégis a legszorosabb kapcsolatban van a Fiúval.” – mondta a püspök, majd a pünkösdi ikon magyarázatával folytatta:

pünkösdi ikon

„A Szentlélek eljövetele ikonján, érdekes módon, a Szentlélek személyét nem találjuk ábrázolva, igazából csak sugarak látszanak: tizenkét sugár, melyek végén egy-egy lángnyelv látható. A tizenkét apostol mindegyikét megáldja a Szentlélek jelenléte, akinek nincs látható alakja. A lángnyelvek pedig Isten nyelvét jelképezik: a tanítvány, akire leszáll, Isten szavát fogja hirdetni.”

„A tanítványokat az ikonfestő egy nagyon érdekes ábrázolással; az ókori tanító mesterek körül lévő bölcsek ábrázolási típusával mutatja be. Félkörívet, egyfajta rendet látunk, amelyben természetesen a fölülről jövő isteni irányítás a mérvadó. Az apostolok egyenrangú személyként ülnek azokon a trónokon, amelyeket a Mester ígért nekik arra az időre, amikor ő ítélkezni fog Izrael 12 törzse fölött.”

„Az ikonkép előterében egy koronás öregember alakja látható, görög nyelven írt felirattal: koszmosz, ami annyit jelent, a világmindenség. Igen, ez a koronás öreg a tavalyi, tavalyelőtti koronavírusos járvánnyal sújtott világmindenséget is képviseli, és ahogy látjuk, körülötte nagy a sötétség. Ahogyan Izajás próféta beszélt a sötétségben lakókról, így találjuk a világot nagy sötétségben. Az alak kitárt karjaiban az egyetlen igazán ragyogó, fényes és világos az a lepel, amely a Szentlélek ajándékát fogadja. A kendőben tizenkét tekercs: az apostolok tanítása, akik az egész világra elvitték Krisztus evangéliumát.”

Atanáz püspök

„A Szentlélek azért száll le az apostolokra, hogy ők és utódaik továbbadják az isteni nyelv igéit és szavait, hogy tanítsák a nemzeteket, és megkereszteljék őket a Szentháromság Egy Isten nevében.”

„Pünkösd ünnepe nemcsak az apostolokra van hatással, hanem utódaikra is. Az apostoli utódok a hívek segítségével tovább sugározzák a Szentlélek kegyelmét a világmindenségre, amelyet a görög nyelv kozmosz néven jelölt. Mindent megad a Szentlélek, ahogyan a zsolozsmában is énekeljük; jövendöléseket sugalmaz, papokat tökéletesít, halászokat hittudósokká avat, az egyház egész intézményét összetartja. Ez az ősi himnusz kifejezi azt, hogy a pünkösd az egyházi rend ünnepe is.” – hangzott el a homíliában, majd az egyházi rend helybeli legújabb tagját, a tíz napja fölszentelt Gorcsa Jánost köszöntötte a püspök, aki mostantól a Székesegyházban áll a közösségnek a szolgálatára:

János atya

„Nagy örömmel fogadjuk János atyát, és mintegy beteljesülni látjuk azt az ősi himnuszt, amely az ősi ikon magyarázataként az egyházi rend kiteljesedéséről is szól: papokat tökéletesít vagy más fordítás szerint papokat szentel a Szentlélek. Igen, így örvendezünk pünkösd ünnepén, látva azt, hogy a nagy szükséget és ínséget szenvedő világ megkapja a szükséges segítséget a megváltó Krisztustól.”

Ez után a vasárnap elhangzott apostoli szakasz folytatását ajánlotta a hallgatóság figyelmébe.

Az utolsó napokban kiárasztom Lelkemet minden testre. Fiaitok prófétálni fognak, lányaitok látomásokat látnak.” (ApCsel 2,17) Szent Péter apostol bizonyságtétele szerint a próféták arról jövendöltek, hogy a végidőben az emberek is Szentlélekkel telnek meg és adják tovább a Szentlélek kegyelmét és áldásait.

János atya, Misi atya

Ha kétezer éve is aktuális volt végidőről beszélni, hogyne volna aktuális most, amikor újabb háború is világméretű konfliktus kezdődött, amikor már annyi fegyvert halmoztak föl Kelet-Európában, amellyel kis kontinensünket talán el is lehet pusztítani. Imádkozzunk azért, hogy véget érjen a háború és Szentlélek gyümölcsei közül a békesség jelenjen meg szívünkben és körünkben! A teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását, írta le Szent Pál apostol. Hát most ez a kontinens sőt a világ is sóvárogva várja a békességet szerető emberek megnyilvánulását. és Isten békéjét.”

Az utolsó napokban” formula hallatán egyre többször elővesszük a Szentírás utolsó könyvét, amelyet ritkábban szoktunk felolvasni. Gorcsa János pappá szentelésekor is ennek záró fejezeteit idéztem egyházunk papjai figyelmébe" - mondta a püspök.

az ambonon

„A Jelenések könyvében a nyolcadik fejezet, miután a hétpecsétes titkot feltörték a mennyei oltárnál, bemutatja azt ahogyan jön egy angyal arany tömjénezővel, amelyből a tömjénfüst egyenesen az Isten színe elé száll föl. A Jelenések könyve szavai szerint a szentek imádsága segít hozzá ehhez, hogy az oltárra tett tömjén füstje egyenesen az Istenhez érkezzen.

A szentírási üzenet, amely a végidőkről szól, arról tesz bizonyságot, hogy a világ dolgai nem véletlenül működnek. És ha jól imádkozunk, akkor az imádság tömjénfüstje a szentek imája révén mégiscsak eljut az Isten trónjához. Hiszen egyházunkban a tömjénezés is a Szentlélek kiáradására, itteni működésére utal.”

„Fogjunk össze, testvérek, kérjük a Szentlélek gyümölcseit magunk, családunk, környezetünk és a világ számára, mert a Szentlélek gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és önmegtartóztatás. Igen, így nyerhetjük el és sugározhatjuk tovább a Szentlelket, ha fegyelmezetten és örömmel Istenre hagyatkozunk és békével adjuk tovább azt ajándékot, amely hozzánk érezik.” – buzdította Atanáz püspök az egybegyűlteket.

FÉNYKÉPEK

Címkék