Eltemették id. Jeviczki Ferenc atyát

"Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek mindig, most és mindenkor és örökkön örökké."

koporsó

Nagyszerdán délelőtt helyezték örök nyugalomra id. Jeviczki Ferenc atyát, aki életének 87. és papságának 61. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. A rákosmentei Görögkatolikus templom zsúfolásig megtelt, a papi temetési szertartást Kocsis Fülöp érsek-metropolita és Orosz Atanáz püspök vezette. Atanáz atya beszéde elején elmondta: azért vagyunk itt, hogy búcsút vegyünk Ferenc atya földi maradványaitól és reményt merítsünk Krisztus Urunk halálának és feltámadásának titkából. Tudjuk, hogy sokat szenvedett idős paptestvérünk, s hogy különösen feleségének átköltözése után nehézzé vált földi életének vége. Mégis türelemmel viselte szenvedését, mert bízott abban, akiről főapostola, Szent Péter ezt vallotta katolikus levelében:

"Ha jót tesztek, és mégis türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt. Mert erre vagytok hivatva, hiszen Krisztus is értünk szenvedett, példát adva nektek, hogy kövessétek nyomdokait. Bűnt nem követett el, hamisság nem volt ajkán. Amikor szidalmazták, nem viszonozta a szidalmat; amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta magát az igazságos bíróra. Vétkeinket a saját testében fölvitte a (kereszt)fára, hogy meghaljunk a bűnöknek, s az igazságnak éljünk. Sebei szereztek számotokra gyógyulást.”

Atanáz püspök

Ferenc atya sokat idézte ezeket a verseket lelkipásztori működése során - mondta Atanáz atya- s lám, most kevéssel Krisztus sebeinek hódolata előtt fekszik itt a ravatalon. Krisztus sebei szereztek számára gyógyulást. Dudás püspök úr 61 és fél éve Isten nevében néven szólította diakónussá vált papnövendékét, s ezekkel a szavakkal adta át neki az új, áldozópapi öltözetet: „Vedd az áldozópapi palástot, mely által megismertetik rajtad az Úr malasztja, mert hatalmas az Úr megsokasítani benned az ő malasztját és a tökéletesség cselekedeteit.” Azóta Ferenc atya hat évtizeden át ezt a zsoltáridézetet imádkozhatta a papi ruhának minden felöltése közben: „Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek.” S ennek a 131. zsoltárból származó idézetnek megvan a jelentősége számára, de számunkra, Isten egész népe számára is. Talán emlékszünk rá, hogy Dávid király ezt az óhaját a frigyláda átvitelekor juttatta kifejezésre: „Szentelődjetek meg, és szenteljétek meg testvéreiteket!”. Az „öltözzenek igazságba” fohász természetesen nemcsak a papok életvitelére vonatkozik, hanem Krisztus minden tanítványára. Ferenc atyának is a jó Pásztorhoz kellett hasonlóvá válnia a történelem viharaiban, nehéz körülmények között. Életre szóló kihívás volt ez.

koporsó

Feri atya 61 éve máriapócsi káplánként kezdte szolgálatát. A kemény vallásüldözés idején kilenc év alatt sok igazságtalansággal találkozhatott, mégis az engedelmesség mellett tört lándzsát. A megboldogult papi tapasztalata szerint sokáig érvényes volt Jeremiás mondása: „A hazugság, s nem az igazságosság uralkodik az országban.” Hajlamosak vagyunk néha még ma is elmondani: „Nincs igazság a földön!” Ezért is jelentős a papok szerepe, hogy legalább ők színtiszta, Istentől jövő igazságba öltözzenek. S ennek örvendezik Isten népe is. Ezt az örömet tapasztalhatta meg a 68-as fellélegzés idején, amikor a szlovák görögkatolikusok száznyolc busszal érkeztek hálát adni visszanyert szabadságukért. Aztán Isten odaállította őt a bátorligeti, a buji és nyírbátori közösség élére, hogy „szolgálatuk betöltésére nevelje a szenteket”. Azért öltötte magára nap mint nap a papi felont, hogy „szolgálatuk betöltésére nevelje a szenteket”.

a koporsónál

Ferenc atya gyászcédulájára felkerült a 63. zsoltár sora: „Az igaz örvendezni fog az Úrban, és benne bízni”. Ehhez egészen hasonló a 32. zsoltár kezdő verse: „Örvendjetek, igazak az Úrban”, amelyet bátran vonatkoztathatnánk most Ferenc atyára - magyarázta Atanáz atya. Szent Bazil így idézi a 32. zsoltár kezdő versét: „Örvendjetek, igazak az Úrban, mert a tiétek az Úr, a végtelen Szépség, Jóság, Bölcsesség. Legyen elég számotokra az, hogy neki örültök!” A Szentírás arra szólítja fel az igazakat, hogy tudatosítsák ezt a nagy méltóságukat, hogy ilyen nagy Úrnak állhatnak a szolgálatában, s kimondhatatlan örömmel és ujjongással örüljenek az ő szolgálatának, úgyhogy még a szívük is repessen ennek a Jónak a szeretetétől.

Imádkozzunk érte, hogy Krisztus sebei jóvoltából Ferenc atya is szüntelenül örülhessen Istennek. „Papjaid öltözzenek igazságba, és a te szentjeid örvendezzenek mindig, most és mindenkor és örökkön örökké.”

Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye/Hekler Melinda

Címkék