Az összetartozás öröme Baskón

Felújított templom megáldásával ünnepeltek Baskón a környékbeliek

körmenet

A Miskolci Egyházmegye egyik legszebb helyén fekvő települése Baskó, a legrégebben alapított egyházközségek egyike. Az éppen 300 éve itt felépített fatemplomról a kánoni látogatásokról készült feljegyzésekben már az olvasható, hogy kicsi lett a közösségnek. A jelenlegi kőtemplom is már jóval több, mint kétszáz éves. Az utóbbi néhány évben látványos és jelentős felújítások zajlottak Baskón, abból a pályázati forrásból, melyben az egyházmegye templomok rekonstrukcióját valósította meg. A munkálatok ennek végeztével sem álltak meg; most a templom tetőzetét újították föl. Ennek befejezésére adott október 29-én püspöki áldást Atanáz atya.

körmenet

Az évszázadok alatt a templom címünnepe is változott. A fatemplomot még Szent Mihály védelmébe ajánlották, a mostani templomot pedig az Istenszülő Oltalmába. Az ikonosztáz jobb oldali ikonján Szent Mihály alakja látható, míg a baldachinos főoltáron az Istenszülő oltalmát megjelenítő jellegzetes ábrázolás.

oltár

A népszámlálási adatok szerint a baskói parókia azon kevesek egyike, ahol a településen élők között még nagyon magas a görögkatolikusok aránya. Az itt élők istenhite, hagyománytisztelete talán képes megállítani a zsákfalu elnéptelenedését is.

Az Abaúj-hegyaljai Esperesi Kerület északabbra fekvő parókiáin szokás volt, hogy a közösségek processzióval mennek egymás falujába a templombúcsúra. Ezt a hagyományt felelevenítve Erdőhorvátiból és Komlóskáról a hegyen át, gyalog érkeztek a hívek, Boldogkőváraljáról pedig a zarándoklat modernebb módját választották.

zarándokok

„Szent Pál apostol arra biztat, hogy mindenkor örvendezzünk”, kezdte köszöntőjét a már négy évtizede itt szolgáló Obbágy László atya. De szinte „semmit nem ér az az öröm, amit nem tudunk megosztani”, azonban most örömünk teljes, hiszen sokakkal osztozunk abban, mondta a parókus.

Obbágy László

A Szent Liturgián Szent Lukács evangéliumából a 16,19-31 szakaszt olvasták föl, amely egy gazdag ember és a szegény Lázár életéről és túlvilági sorsáról szólt.

Atanáz püspök az előttünk álló temetőjárások kapcsán is említette a történet aktualitását, amikor szinte mindenki fantáziáját megmozgatja az, mi van a temetés és a sír után. „Ha végiggondoljuk, az evangélium szavai nem voltak túl hízelgőek a sírépítés kapcsán. A gazdag emberről annyit állított az evangélium, hogy annak rendje-módja szerint „eltemették”. A szegény Lázárt, akinek morzsák is csak alig-alig jutottak a gazdag asztaláról, valószínűleg nem tudták fényesen eltemetni, mégis angyalok karján került föl Ábrahám kebelébe. Nagy tanítás ez mindnyájunk számára, hogy nem a temetésre és síremlékre költött milliók számítanak egyedül, hanem sokkal inkább azok a morzsák, amelyekre nagyon nagy szükség van, hogy célba jussanak ebben a mai világban is, mikor rengeteg dolgot kiselejtezünk, és sok-sok ételhulladék, sok-sok maradék megy a kukákba.”

„A szegény Lázár ma is jelen van.  – folytatta a főpásztor, - Sokszor nem vesszük észre, hogyha nem kéreget. Ha nem a morzsákért áll sorba, talán nem is tudunk róla. De akárhol is élünk, mindenütt vannak szegény Lázárok. Az evangélium tanítása szerint ez a Lázár, aki sokat tűrt földi életében, Ábrahám kebelén végzi. De amikor a pokolban szenvedő gazdag enyhítő gyógyírt kérne, akkor túl nagynak tűnik a szakadék kettejük között. Amikor a gazdagnak eszébe jut a földön hagyott öt testvére, akkor úgy gondolom, nekünk magunknak is észbe kell kapnunk: ha nem vagyunk dúsgazdagok, és ha nem is vagyunk koldus szegények, de az apai házban maradt testvérek között élünk mi is.”

a liturgián

Később Atanáz püspök Ferenc pápának az egyetemes testvériségről kiadott apostoli levelére utalt, melyben a Szentatya fölhívja a figyelmünket a világszerte nyomasztó tömeges szegénységre és a szolidaritás kötelezettségére. „Lehetséges, hogy a közvetlen környezetünkben nem a szegény Lázárral találkozunk, de olykor nekünk is szükségünk van egy-egy túlvilági üzenetre, hogy észbe kapjunk és teljes szolidaritást vállaljunk a szegényekkel. Ez nem mindig azt jelenti, hogy kalapjukba dobjuk az aprópénzünket, mert az nem mindig jó helyre megy, de feltétlenül azt jelenti, hogy meghallgatjuk a legszegényebbeket is, hogy megpróbálunk velük is szóba állni, és segíteni megélhetésüket. Sok jó példát találunk és kapunk erre manapság is.”

„Mi is ott, az öt testvérrel együtt várnánk ezekben a napokban valami túlvilági üzenetet, jelenést, hiszen holnapután oly sokan kimennek a temetőbe, de talán idén is az a válasz, amit az evangéliumból hallottunk, s amit Ábrahám ott nyilvánvalóan az örök törvény szerint mond meg: Ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a holtak közül támad is föl valaki, annak sem fognak hinni. (Lk 16,31) Ilyen világban élünk mi is. Környezetünkben, ebben a megyében, ebben az országban is tízezrek vannak, akik nem akarnak tudomást venni a tízparancsolatról, és nem hajlandóak Isten üzenetének közvetítőit észrevenni. Jézus nyilvános működésének kezdetén világosan megmondta: nem azért jöttem, hogy a törvényt, vagy a prófétákat érvénytelenné tegyem, hanem hogy beteljesítsem. Ő azt várja, hogy mindannyian figyeljünk a kinyilatkoztatás teljességére, és okoljunk belőle. Ne a temetőben várjunk visszatérő holtakat, mert ha egyszer már a föltámadt Jézus, Isten Fia megmutatta nekünk az üdvösség útját, kell, hogy abból tudjunk mindannyian okulni.” – hangozott el a püspöki homíliában.

templomtorony

Napjaink háborús konfliktusai kapcsán Atanáz püspök Boldog Romzsa Tódor személyét idézte föl, kinek vértanúhalálára október 31-én emlékezünk. Halálos ágyán a majdnem agyonvert püspök (76 éve éppen ezen a napon) megbocsátott merénylőinek. „Ebben a világban, ahol újra kiéleződtek a feszültségek, az ellentétek dúsgazdagok és szegények, illetve más csoportok között, nincs más megoldás, csak a Jézus Krisztus tanítványai körében megvalósuló megbocsátás. Annak az utolsó gesztusnak a megismétlése, amelyet Ő a kereszten mondott”. Az Ő példájából merítve gyakoroljuk mi is a megbocsátást saját életünkben hangsúlyozta a püspök.

atyák

A Szent Liturgia végén a zarándokok parókusai által körülvett főpásztor azt kérte, hogy „adja meg Istenünk az összetartozás örömét a jövőben is mindnyájunk számára.”

FÉNYKÉPEK

A beruházás a EEÖR-KP-1-2021/1-001529 pályázatból valósult meg

Címkék