Böjti gondolatok

kereszt, Biblia

December 24.

December 24.: „Igen, hamarosan eljövök.” Ámen. Jöjj el, Úr Jézus! Jel 22,20

December 23.: „Az Istent imádd! A Jézus melletti tanúságtételben nyilvánul meg a prófétaság lelke.” Jel 19,10

December 22.:Titeket pedig gyarapítson és gazdagítson az Úr a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket.1Tessz 3,12

December 21.: Ahogy befogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is őbenne: meggyökerezve benne és ráépülve legyetek erősek a hitben – amint tanultátok –, és legyen bennetek túláradó hála! Kol 2,6-7

December 20.:Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, és értelmet adott nekünk ahhoz, hogy megismerjük az Igazat, és az Igazban, az ő Fiában, Jézus Krisztusban vagyunk. Ő az igaz Isten és az örök élet. 1Jn 5,20

December 19.: Legyetek türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van!  Jak 5,8

December 18.: Állhatatosságra van szükségetek, hogy Isten akaratát tettekre váltva beteljesüljön rajtatok az ígéret. Mert még egy nagyon kevés idő, és aki eljövendő, eljön, és nem késik. Zsid 10,36-37

December 17.: Légy buzgó, és térj meg! Íme, az ajtóban állok, és kopogok. Aki meghallja szavam, és ajtót nyit, bemegyek hozzá, vele étkezem, ő meg velem. Jel 3,19-20

December 16.: A parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. 1Tim 1,5

December 15.: Krisztus békéje uralkodjék szívetekben, hiszen erre kaptatok meghívást az egy testben. Legyetek hálásak! Kol 3,15

December 14.: Örömmel adjatok hálát az Atyának, aki arra méltatott benneteket, hogy részetek legyen a szentek örökségében, a világosságban; kiragadott minket a sötétség hatalmából, és áthelyezett szeretett Fia országába. Kol 1,12-13

December 13.: Mert titeket, testvérek, a szabadságra hívtak meg. Csak nehogy ürügy legyen a szabadság a test számára, hanem szolgáljátok egymást szeretetben! Gal 5,13

December 12.:Mert biztos vagyok benne, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, a mi Urunkban van. Róm 8,38-39

December 11.: Boldog ember az, aki a kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amit Isten az őt szeretőknek ígért. Jak 1,12

December 10.: Ragadjátok meg a Lélek kardját, azaz Isten szavát! Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a Lélek által! Ef 6,17-18

December 9.: Viseljétek el egymást szeretettel!
Buzgólkodjatok azon, hogy a Lélek egységét a béke kötelékével megtartsátok!
Ef 4,2-3

December 8.: Éljetek úgy, mint a világosság gyermekei! A világosság gyümölcse pedig csupa jóság, egyenesség és igazság. Ef 5,8-9

December 7.: Mi viszont a mennynek vagyunk polgárai. Onnét várjuk üdvözítőnket, az Úr Jézus Krisztust. Fil 3,20

December 6.: Semmiért se aggódjatok, hanem minden körülmények között imádság és könyörgés által hálaadással tárjátok kéréseiteket Isten elé! És Isten békéje, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Fil 4,6-7

December 5.: Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek! Jóságotok legyen ismert minden ember előtt! Az Úr közel van! Fil 4,4-5

December 4.: Állhatatos is vagy, tűrtél a nevemért, és nem fáradtál bele. De van egy kifogásom ellened: nincs meg benned már az első szeretet. Jel 2,3-4

December 3.:„Akkor egyetlen szívet adok nekik és új lelket: kitépem testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy törvényeim szerint éljenek, tartsák szem előtt parancsaimat, és teljesítsék őket. Akkor a népem lesznek, én meg az Istenük leszek.” Ez 11,19

December 2.:„Ha a szivárvány megjelenik a felhőkön, látni fogom, és megemlékezem az örök szövetségről, amely fennáll Isten és minden élőlény meg minden test között a földön.” Ter 9, 16

December 1.: Minden tervnek a szív a gyökere, négy ág hajt ki belőle: a jó és a gonosz, az élet és a halál, de valamennyi fölött a nyelv uralkodik. Sir 37, 17-18

November 30.: Megigazul mind, aki az Urat féli, akárcsak a fény, ragyognak jótettei. Sir 32,16

November 29.:Nézd, eléd tártam ma az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Szeresd tehát az Urat, a te Istenedet, járj az ő útjain, tartsd meg parancsait, szertartásait és rendeleteit, akkor élni fogsz. MTörv 30,15-16

November 28.:„Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.” Mik 6,8

November 27.: Mert ezt mondja a Fölséges és Magasztos, aki az örökkévalóságban lakik, és akinek Szent a neve: „Én a magasságban, a szent helyen lakom, de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok, hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek, és új életre keltsem a megtört szíveket. Iz 57,15

November 26.: Mennyi terv van az embernek szívében! De csak az maradandó, amit az Úr határoz. Péld 19, 21

November 25.: Az emberfélelem kelepcét állít fel, de aki az Úrban bízik, védelmet lel. Péld 29, 25

November 24.: Ami történt, régen is megtörtént, és ami lesz, az is megesett már, és Isten megújítja azt, ami elmúlt. Préd 3,15

November 23.: Jó lélekkel gondolkodjatok az Úrról, és keressétek szívetek egyszerűségében! Mert azok, akik nem kísértik, megtalálják, és azoknak, akik nem bizalmatlanok iránta, kinyilvánítja magát. Bölcs 1,2

November 22.: Hiszen tudom, milyen terveket gondoltam el felőletek – mondja az Úr; ezek a tervek a békére vonatkoznak, nem a pusztulásra, mert reménységgel teli jövőt szánok nektek. Jer 29, 11

November 21.: „Én a magasságban, a szent helyen lakom, de a megtört és alázatos szívűekkel is ott vagyok, hogy új életet adjak az alázatos lelkeknek, és új életre keltsem a megtört szíveket.” Iz 57,15

November 20. Mert a hegyek megindulhatnak, és megrendülhetnek a halmok, de az én szeretetem nem hagy el soha, és veled kötött békeszövetségem nem inog meg. Az Úr mondja ezt, aki megkönyörült rajtad. Iz 54,10

November 19,:Én, az Úr, hívtalak meg az igazságban, én fogtam meg a kezed, és én formáltalak. Iz 42, 6

November 18. Ne félj, mert én veled vagyok!
Ne tekingess semerre, mert én vagyok a te Istened!
Megerősítelek és megsegítelek,
s támogatlak téged szabadító jobbommal. Iz 41, 10

November 17. Hát nem tudod és nem hallottad még, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő teremtette a föld határait. Nem lankad el és nem fárad el, s bölcsessége kifürkészhetetlen. Erőt ad a fáradtaknak, és gyámolítja a kimerültet. Iz 40, 28-29

November 16.:Nézzétek: Isten az üdvösségem! Bizalom tölt el, s nincs bennem félelem, mert az Úr az erősségem, a dicsőítő énekem, és az üdvösségem. Iz 12,2

November 15.: Mondjátok a csüggedt szívűeknek: „Bátorság! Ne féljetek! Nézzétek, eljön Istenetek (…) Maga az Isten jön el, hogy szabadulást hozzon nektek.” Iz 35,4