Egyházmegyei zarándoklat – nyári életforduló

A hagyományos „Illés-búcsútól” egy hónappal korábbi időpontban, június 25-én tartotta máriapócsi zarándoklatát a Miskolci Egyházmegye.

Máriapócson

Ebben az évben az egyházmegye védőszentje, Keresztelő Szent János születésének utóünnepén tartották meg a máriapócsi zarándoklatot. Sem az új időpont, sem pedig a szeszélyes időjárás nem szegte kedvét a Miskolci Egyházmegye közösségének, hogy jelentős létszámban az Istenszülőt köszöntse Máriapócson. Alig-alig maradt néhány olyan parókia vagy filia, ahonnan ne érkeztek volna zarándokok június 25-én a kegyhelyre, ahol nagy családként gyűlt össze a centenáriumra készülő egyházmegye egésze. Orosz Atanáz püspök zarándoklatunk célját és módját fejtette ki a Szent Liturgiában mondott homíliában:

Atanáz püspök

„Talán sosem jövünk egyedül, mi is szívünkben hozunk másokat, a mai evangéliumban szerepelő kafarnaumi századossal együtt, aki szolgájának betegségét vitte Jézus elé. Lelkünkben hozzuk Máriapócsra azokat, akik imát kértek, és azokat is, akik már kérni sem mertek. Legyen a te hited szerint –mondotta Jézus a felolvasott evangéliumi szakasz végén (Mt 8,13). Tudjuk mi is, hogy a máriapócsi templom a kegyelmek helye és itt évszázadok óta sokak imádsága meghallgatásra talált.

Szent János evangéliumában a negyedik fejezet végén találunk az elhangzotthoz hasonló beszámolót, amikor Jézus egy kafarnaumi tisztviselő haldokló fiát gyógyítja meg. Ott Jézust kifejezetten kérleli a tisztviselő, hogy látogassa meg otthonában. De aztán elég egy szó: Menj haza, él a fiad! (Jn 4,50). Másnap, amikor a tisztviselő hazaér, szolgái jelentik neki, hogy tegnap, a hetedik órában hagyta el a fiút a láz. A tisztviselő számára pedig nyilvánvalóvá válik, hogy épp az a pillanat volt a fordulópont, amikor Jézus mondta neki: él a fiad!

a kegytemplomban

Fordulópontok vannak az életünkben, ahogyan az evangéliumi szereplőknek is fordulópontot jelentett életükben egy-egy csoda.

A héten volt a nyári napforduló is. A Miskolci Apostoli Exarchátus alapításának századik évfordulójára készülő paptestvérekkel egy lelkigyakorlat során és éppen akkor gyóntunk, tértünk meg, amikor az idei nyári napforduló volt. Azóta a nap is mindig kicsit korábban nyugszik le, és az időjárás is alaposan megfordult.

A lelki fordulat, a közös megtérés pedig folyamatban van tovább is, mert egy zarándoklat sohasem pusztán séta, a zarándok nem turista, a zarándok megtérni jön Máriapócsra. Isten a népét sokszor a megtérésre szólította föl ott és akkor, ahol és amikor valamilyen jeles esemény közelgett. Idei rendhagyó zarándoklatunkon erre a megtérésre hívok mindenkit a nap ünnepeltjével, Keresztelő Szent Jánossal együtt. Hiszen egyházmegyénk védőszentje ezzel indította és folytatta is prófétai működését: Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa! (Mt 3,2)

papság

Fordulatot kell vennie életünknek, ha egy zarándoklatra jöttünk Máriapócsra. Reggel idejövünk, és délután hazatérünk. De hogy hogyan térünk haza, az a megtérésünk intenzitásán is múlik. Nem véletlen, hogy százak és ezrek teszik le bűneiket itt, a kegytemplom tövében, az Istenszülő Szűz Anya kegyképe mellett, hogy megkönnyebbülve, felszabadulva térjenek haza. Mai zarándoklatunknak is ez a fő célja.

A Szentírásban több zarándokéneket is találunk. Olyan zsoltárokat, melyek meghatározzák, hogy csak az mehet fel az Úr hegyére, a jeruzsálemi zarándokhelyre, akinek feddhetetlen az élete: Aki szeplőtelenül jár, és igazságot cselekszik és igazat mond. (Zsolt 14,2-3) Aki nem csalt álnokul nyelvével, akinek útjai nem görbe utak, hanem a Lélek által kiegyesített utak. A „fölmeneteli” zsoltárok, amelyeknek témái vasárnapi zsolozsmánkban is visszatérnek, arra biztatnak bennünket, hogy életutunk mostantól feddhetetlen legyen. Tegyünk le minden rosszat, minden olyan terhet, amely nem való nekünk!

zarándokok

Szent Péter apostol katolikus levelében üzeni minden krisztushívőnek: Kérlek benneteket mint idegeneket és zarándokokat, hogy tartózkodjatok a testi kívánságoktól, mert ezek a lélek ellen törnek. Éljetek szép életet a pogányok előtt, hogy jócselekedeteiteket látva látogatása napján majd magasztalják az Istent! (1Pt 2,11-12)

Ilyen megtérést kér a főapostol, akinek ünnepét néhány nap múlva fogjuk megtartani. Akkor tudunk igazán helyesen ünnepelni Péter-Pál napján, ha zarándokéletünk valóban ilyen mottóval folytatódik és önmegtagadással készülünk a főapostolok ünnepére.

zarándokok

Tegyétek le a testies cselekedeteket, éljetek szép életet, erre biztat bennünket az apostol és ez a kegyhely, ahol oly sokan nyertek már saját maguk számára is testi-lelki gyógyulást.

Istenünktől ezen a mai zarándoklaton mi is üdvös megtérést és gyógyulást kérünk. Szeretnénk úgy hazatérni, hogy már az úton se vétkezzünk, hanem az eddiginél körültekintőbbek és udvariasabbak legyünk. Fontos, hogy ha hazaérkezünk, tudjuk szeretni azt is, akihez talán még nem volt jó szavunk. Tudjunk megbocsátani, ahogyan Isten itt, e kegyhelyen megbocsátott nekünk. Tudjunk szeretettel elébe menni annak is, aki gyöngének tűnik, aki nem tud kezdeményezni. Tudjuk jóvátenni elkövetett hibáinkat, tudjunk mások számára is Isten fényességével ragyogni!

Géza atya, Atanáz püspök

Szent Pál apostoltól azt az apostoli szakaszt hallottuk, amely a keresztség szertartásában használt szakaszt közvetlenül követi. Szent Pál elvárja, hogy akik Krisztusba belekeresztelkedtek, akik a halálból Jézus Krisztusnak, a föltámadottnak az életébe merültek bele, azok testrészeiket Isten szolgálatába állítsák (Róm 6,13). Ez konkrétan azt jelenti, hogy minden rosszat, minden bűnt kerülve szabaddá váljanak az igazság szolgálatára, a megszentelődésre (Róm 6,19). Annak az igazságnak a képviseletére, amelyet a ma ünnepelt  védőszentünk, Keresztelő Szent János is képviselt élete árán, fejét kockáztatva. Legyünk mindig igaz emberek, ezt várja el tőlünk az apostol, aki zárszavával hozzátette: gyümölcsötök a megszentelődés, és célotok az örök élet. (Róm 6,22)

Legyen ennek a mai zarándoklatnak is gyümölcse a közös megszentelődés, amely Szent Liturgiánk második felében szinte kézzel fogható lesz. A kehelyben is ott látom majd Krisztus Urunk testét és vérét, és itt, a kehelyhez járulók közösségben is ez a titokzatos Test fog megjelenni, amiről annak idején a zsoltáros még csak álmodhatott: hogy a választott nép törzsei egybe tartoznak, részeik egybe kapcsolódnak a szent város udvaraiban. Itt, most e kegyhelyen tanúságot tehetünk erről, ha Jézus Krisztussal testvérek, egy test, egy lélek leszünk.'

Varga Csaba

Most is a hagyományos búcsúi rendet követte a vasárnapi szertartások sora Máriapócson. A reggeli liturgiát is egyházmegyénk parókusa, Ivancsó Bazil atya vezette, majd Varga Csaba atya tartott elmélkedést a püspöki liturgia előtt. A gyóntatószékekben, valamint a püspök asszisztenciában is mindenhol egyházmegyénk papsága teljesített szolgálatot. Legyen így jövőre is, szintén új időpontban, a centenáriumi hálaadó zarándoklaton 2024. június 1-jén!

FÉNYKÉPEK

Címkék