Nagyböjti gondolatok

imádkozó kéz

Március 30.: Aki szépségére nézve minden embernél ékesebb, alakját vesztett halott lett, noha a mindenség természetét ő tette ékessé. (mai utrenye, I. stáció)

Március 29.: Keresztre feszítettél érettem, hogy nekem bűnbocsánatot szerezz, oldaladat átszúrták, hogy megnyisd számomra az élet forrását, szögekkel lettél fölfeszítve, hogy szenvedéseid mélységéből bizonyosságot nyerjek, és így kiáltsak hozzád, Életadó: Üdvözítő Krisztus, dicsőség a te keresztednek és a te kínszenvedésednek. (Jézus Krisztus szent szenvedéseinek szolgálata)

Március 28.: Körülvetted magadat kendővel, és megmostad tanítványaid lábait, Krisztus Istenünk. Moss le a mi lelkünkről is minden bűnös gondolatot, és végy körül minket lelki kötelékkel, hogy megtegyük parancsolataidat, és magasztaljuk jóságodat! l(ábmosás szertartása, sztichira)

Március 27.: Itt a dolgos cselekvés ideje, melynek célja az üdvösség! Vedd elő, lelkem, a talentumot, az eredeti képmást, és forgasd úgy, hogy megszerezhesd vele az örök életet! (mai előesti kánon)

Március 26.: Fölékesített menyegzős termedet látom, Üdvözítőm, de nincs menyegzős öltönyöm, hogy oda bejuthassak. Tedd ragyogóvá lelkem öltözékét, fényárasztó, és üdvözíts engem! (mai fényének)

Március 25.: Szenvedéseivel meggyógyítja szenvedélyeinket az, aki értünk szenved. Önként vállalja értünk emberi természetével életadó szenvedését, hogy üdvözülhessünk. (mai előesti kánon)

Március 24.: Krisztus Istenünk, a te kimondhatatlan jóindulatoddal tégy bennünket értelmetlen szenvedélyeink legyőzőivé, és méltass minket arra, hogy megláthassuk a halál fölött aratott ragyogó győzelmedet, aztán pedig fényes és életadó feltámadásodat, és könyörülj rajtunk! (mai szinaxárion imája)

Március 23.: Krisztus, mindnyájunk öröme, az igazság és a világosság, az élet és a világ feltámadása jóindulatával megjelent a földön, és a föltámadás mintája lett, hogy mindenkinek isteni bűnbocsánatot ajándékozzon. mai ünnepi konták

Március 22.:Ki akartad szabadítani a halálból barátodat, Isten Ige, s érettünk testi halálba sietsz és a hívő embereket halhatatlanokká teszed, egyetlen halhatatlan. (mai utrenye, IX. óda)

Március 21.: A halál már ijedezni kezd, mert érzi, hogy te közeledsz feléje, Krisztus, s mivel te magad vagy az élet, megsemmisíted őt az egész világ előtt. mai utrenye, IV. óda

Március 20.: Tündöklő lélekkel, böjtölésben megtisztultan siessünk a Krisztussal való találkozásra, ki testben Jeruzsálem felé halad! (mai utrenye, III. óda)

Március 19.: Önként szegénnyé lettél, természetednél fogva gazdag Krisztus! Szántszándékkal éheztél, te, ki magad táplálsz minden élőlényt! Én is éhezem kegyelmedre, tölts meg engem azzal, s tégy majd egykor asztalod részesévé, Ige! (mai utrenye, II. óda)

Március 18.: Amint hajdan megvilágosítottad a születésétől fogva vakot, világosítsd meg, Irgalmas, az én lelkemet is, mely nem látja a te világosságodat, hanem a szörnyű feledés homályában az élet gondjai között csüggedez! (mai utrenye, VIII. óda)

Március 17.: Szívek legmélyét vizsgáló Üdvözítő, ki már világrajövetelünk előtt előre ismersz mindnyájunkat, kiragadtad a nyomorúságos életből azt, aki bizalommal hozzád, a te emberszeretetedhez folyamodott. (mai utrenye, VIII. óda)

Március 16.: Üdvözlégy, az egeket felülmúló Szeplőtelen Szűz, ki méhedbe fogadtad, és fáradhatatlanul hordoztad a föld alapját! Üdvözlégy kagyló, ki saját véredből készítettél bíbort a mennyei erők királyának! (Akathisztosz himnusz IV. óda)

Március 15.: Lustaságom sírjában fekszem, s rám nehezedik a vakság köve, mert örök életet adó igédre nem hallgatok, Üdvözítőm, s a tőled való félelmet sem érzem magamban. Könyörülj meg rajtam irgalmaddal, és üdvözíts engem, Nagyirgalmú! (mai utrenye, IX. óda)

Március 14.: Ne várd el tőlem a bűnbánat méltó gyümölcseit, mert megfogyatkozott az én erőm, adj nekem töredelmes szívet és lelki szegénységet, hogy kedvesen fogadott áldozat gyanánt ezeket mutassam be neked, egyetlen Üdvözítőm! (mai előesti Krétai Szent András kánon, IX. óda)

Március 13.: A szeretettel táplálkozzunk, testvérek, és szenvedélyeinket önmegtagadással fékezzük meg! A szeretettel táplálkozzunk, testvérek, és szenvedélyeinket önmegtagadással fékezzük meg! Alakítsuk életünket az érettünk keresztre feszített és oldalán lándzsával átszúrt Istennek tetszőén, hogy örvendezve elnyerjük az örök boldogságot, és magasztaljuk a mi lelkünk Üdvözítőjét! (mai előesti sztichira)

Március 12.: Bűneim homályától nap, mint nap elvakítva nem tudom felismerni csodáidat, Uram! De te nyisd meg lelkem szemét, világosságot adó Jézusom! (mai utrenye, VIII. óda)

Március 11.: A böjt idejének felén átlépve, kezdjünk végre Isten tetszése szerint élni, és buzgón igyekezzünk az erényes életmód célja felé, hogy elnyerhessük a boldogságot, mely el nem múlhat már! (mai előesti sztichira)

Március 10.: Jézusom! Tekints lelki sebeimre, mint hajdan a rablók kezébe esett emberre, és gyógyítsd meg fájdalmaimat Krisztusom, kérlek! (mai utrenye, V. óda)

Március 9.: Krisztus bajnokai, biztosan álló csillagai, világosítsátok meg gondolatvilágunkat és erősítsetek meg, hogy Isten tündöklő, tiszta akaratát cselekedjük! (mai utrenye, IX. óda)

Március 8.: Könyörgéseddel tágíts elmém korlátoltságán, Nagyasszony, hiszen te fogtad vissza az ellenséges sátáni fondorlatokat! Irányíts a keskeny útra, hogy az élet tágas térsége felé haladhassak, Isten Anyja! (mai utrenye, VII. óda)

Március 7.: Jóságos Istenünk Anyja! Javítsd meg lelkemet, melyet a gonosz lélek gonosz szokásokkal megrontott, miután rútul rászedett. (mai utrenye, IV. óda)

Március 6.: Fölülmúltam a vámost bűneimmel, de a bűnbánatban nem követtem, a farizeusnak pedig még jótetteit sem értem utol, s gőgjét mégis utánoztam. De te, Krisztus Istenem, ki végtelen alázatodban a rossz lelkek kevélységét a kereszten megszüntetted, messze távoztasd el tőlem a vámos korábbi gaztetteit és az utóbbinak őrültségét, és erősítsd meg lelkemben mindkettőjük jó tulajdonságát, és üdvözíts engem! (mai előesti sztichira)

Március 5.: Krisztus, ki igéddel meggyógyítottad a születése óta vakot, nyisd meg az én lelkem elhomályosult szemét is, hogy láthassam parancsolataid világosságát mindörökké. (mai utrenye, VIII. óda)

Március 4.: A böjt félidejéhez érve, hívek, bízzuk magunkat a Szentlélekre, hogy továbbra is friss erővel, Istennel haladhassunk, s a feltámadt Krisztus húsvétját örvendezéssel megérhessük! (mai utrenye, VIII. óda)

Március 3.: Életadó kereszted előtt örömmel hódolva ma elővételezzük, Krisztus, legszentebb kínszenvedésed emlékét, mellyel a világ üdvösségét szerezted meg, mindenható Üdvözítő. mai utrenye, IV. óda

Március 2.: A hozzád költözötteket ott helyezd el, Isten Fia, ahol az élet forrása fakad, és ahol arcod fényessége tündöklik! (mai utrenye, IX. óda)

Március 1.: Istenünk, Te hatalmas igéddel alkottad a mindenséget, és a nemlétből létrehoztál bennünket, kérünk téged, egyedül bűn nélküli Urunk, ne tégy minket vétkeink prédájává! (mai imaóra, prófétai olvasmány tropárja)

Február 29.: Végtelen irgalmú Istenem és Uram! Szívemnek sebeit tisztítsd meg, s helyezd rájuk a bűnbánat gyógyszerét! mai utrenye, IX. óda

Február 28. : Urunk, ki kereszteddel kitépted a bűn tüskés bozótjait, tépd ki az én elmém tövises gondolatait is! (mai utrenye, III. óda)

Február 27.: Vigadjunk böjtöléssel, és szent énekkel ujjongjunk, mert imáinkból minden szenvedély ellen erőt merítünk. (mai utrenye, kathizma)

Február 26.: Tartózkodj, lelkem, a rosszaságtól és a gonoszságtól, uralkodjál a harag, élvezetvágy és minden bűnös dolog felett. Mert Jézus, a mi emberszerető Istenünk, ilyen böjtöt akar. (mai utrenye, IX. óda)

Február 25.: Elhagytam a helyes ösvényt, s a bűn lejtőjére jutottam és annak szakadékába zuhantam, mint a tékozló fiú. Isten Igéje, ki nem akarod, hogy valaha is egy ember elvesszen, Te téríts vissza, hogy magasztalhassam minden elképzelést felülmúló emberszeretetedet! (mai utrenye, IX. óda)

Február 24.: Légy az önmegtagadás idején Istennél segítőtársa haszontalan szolgáidnak, szep¬lőtelen Nagyasszony, s vidd imádságunkat az Úr, az örökkévalóság Királya elé! (mai utrenye, IX. óda)

Február 23.: A böjt által szenvedélyeink fölé emelkedve, magasztaljuk az Urat, aki keresztre emelkedett, és így a világot fölemelte. Igyuk érzéssel a töredelmes bánat italát, és gondoljunk arra a napra és órára, melyen az örök Bíró elé fogunk állni! (mai utrenye, kathizma)

Február 22.: Emberszerető Isten! Emelj föl minket bukásunkból, téríts vissza újra magadhoz tévelygésünkből; hiszen Te tartod össze most is a földkerekség határait. (mai imaóra, prófétai olvasmány tropárja)

Február 21.: Feltündöklött a böjt kegyelme, és eloszlatta a mértéktelenség sötétségét. Íme, itt az Istennek tetsző idő, az üdvösség napja. Teremjük a bűnbánat gyümölcseit, és élni fogunk! (mai utrenye, III. óda)

Február 20.: Tartsunk igazi böjtöt az Úrnak! Tartóztassuk meg magunkat az ételektől, de egyúttal a haragos és hazug beszédtől is, és szakítsunk minden szenvedéllyel, hogy tisztán érhessük meg a húsvétot!(mai utrenye, IX. óda)

Február 19.: Urunk, vezess minket a böjt második hetében, áraszd reánk igazságaid világosságát és szentségét, és méltass minket arra, hogy előtted leborulva imádságot mondhassunk, mert te Atyánk vagy és mi a te fiaid, és félelemmel dicsőítünk téged, nevedet pedig segítségül hívjuk! (mai utrenye, kathizma)

Február 18.: Krisztus egyháza legdrágább ékszerként fogadja a szent képek helyreállítását; az Üdvözítő Krisztusnak, a szent Istenszülőnek és minden szentnek tiszteletreméltó ábrázolását, mely által a kegyelemben megvilágosul (…). (mai előesti sztichira)

Február 17.: Szeretettel vágyódjatok a benneteket igen szerető Úr után! – ezt kiáltottad utoljára küzdőtársaidhoz, bajnok Tivadar! (mai előesti Szent Tivadar kánon, V. óda)

Február 16.: A bűn szakadékába és a helytelen cselekedetek vermébe zuhantam. De Te, aki kereszteddel diadalmaskodtál a sötétség fejedelmein, szabadíts meg most ennek cselvetésétől, mert én benned reménykedem, hogy a Te kegyelmeddel üdvözülök!(mai utrenye, V. óda)

Február 15.: Fordítsuk el érdeklődésünket a földiek felől, s térjünk vissza gondolatvilágunkkal az égiek felé! Szemléljük az elérhetetlen Jóságot, hogy mi is jókká változhassunk! (mai utrenye, IV. óda)

Február 14.: Szokásommá vált már a bűn, s a teljes pusztulásba visz, de te szabadíts meg tőle kereszteddel, végtelen irgalmú Jóindulat! (mai utrenye, III. óda)

Február 13.: Tisztaságos Istenszülő! Gyógyítsd meg lelkem sebeit, szívem szenvedélyeit s értelmem tévedéseit, mert te vagy a bűnösök egyetlen menedéke és az ostromlottak védőbástyája. (mai utrenye, VIII. óda)

Február 12.: Itt az idő, az üdvösség napja, a böjtölés kezdete: lelkem, ébredj fel és zárd be a szenvedélyek kapuját, hogy az Úrra függeszthesd tekintetedet. (mai utrenye, I. óda)

 

Címkék