Összhangban és békében együtt dolgozni a „repedéseken”

Atanáz püspök iktatta be hivatalába az új sátoraljaújhelyi parókust november 7-én, vasárnap. A Szent Liturgián az egy évvel ezelőtt elhunyt parókusért is imádkoztak.

kulcs a kézben

Tóth Ferenc atya parókusként áll a sátoraljaújhelyi közösség szolgálatába. A helyiek előtt személye nem ismeretlen, hiszen újszentelt papként került először ide, első szolgálati helyére. Vasárnap a beiktatás a templom kulcsának ünnepélyes átadásával kezdődött.

"Lépj be a felséges Isten hajlékába, ki téged kegyelmével szolgálatára hívott, hogy a reád bízott nyájjal az örök életre bejutni méltónak találtassál: a mi Urunk, Jézus Krisztus által, kit illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, az ő kezdetnélküli Atyjával, legszentebb, jóságas és elevenítő Lelkével együtt, most és mindenkor és örökkön-örökké. Ámen."(Részlet a parókus beiktatásakor mondott imádságból)

Ferenc atya, Atanáz püspök

Atanáz püspök a beiktatást követő Szent Liturgián mondott homíliában az aznap fölolvasott evangélium (Lk 8,41-56) egyik mondatához -  „Menj békével!” - kapcsolódva fogalmazta meg, hogy mi is ezt a békességet keressük itt a sátoraljaújhelyi templomban, a czerkóban - az újhelyiek emlegetik ezzel a ruszin szóval templomukat.

„Felfordult világunkban a nagy hajtás közepedte újra és újra szeretnénk azt a békét és nyugalmat megtalálni, amelyet két évezrede az Isten egyházában hagyott ránk a mi Urunk, Jézus Krisztus.” – mondta a püspök, majd az apostoli szakaszt (Ef 2,14-22) elemezve fejtette ki ennek igazolását Szent Pál nyomán. „A mi békességünk egy személy, Jézus Krisztus. Ennek a békének azonban ára volt; keresztjével, kereszthalálával ölte meg az ellenségeskedést. És mi boldogok vagyunk, hogy nincs rés és hasadás közöttünk, hanem együttműködve tudjuk ezt az örökséget továbbvinni.”

Tóth Ferenc

„Szent Pál apostol a templomnak, az Isten Házának építését is csak ennek alapján tudja elképzelni - folytatta a főpásztor az elmélkedést. Ha így, Jézus Krisztusra építünk, az apostolokkal és prófétákkal együtt építkezünk, Isten családjának a tagjai vagyunk. „Nem vagytok idegenek és jövevények, hanem a szentek polgártársai és Isten családjának tagjai” (Ef 2,19) Így szeretnénk Sátoraljaújhelyen is ezt az üzenetet átadni, de ez akkor lehetséges, ha közösségünkben összhang, egyetértés van, amiért most a beiktatáson is imádkozunk.”

Atanáz püspök Ferenc atya ökonómusi munkájára is utalt, mely során sokat fáradozik templomokért, templomi épületekért, számos repedést orvosolva azokon. Majd a szó átvitt értelmével folytatta a püspök: „De nagyon fontos, hogy ez az egyházközség is érezze, hogy hol volna rés, vagy repedés, amelyet mielőbb a békesség gyógyszerével kell gyógyítani, hogy „egy szájjal egy szívvel” összhangban tudjuk dicsérni az Istent. Ez az összhang, az egyetértés minden közösségnek feladata, ez azonban csak szeretetből fakadhat. Ezért az ajándékért imádkozunk tehát, hogy amikor így egybegyűlünk, akkor Istennek tetszően, összhangban és egyetértésben tudjunk beszélgetni, szólni és imádkozni. Ennek a koordinálását bízom én a parókus atyára, családjára, és azokra a munkatársaira, akik már eddig is bizonyítottak itt, az újhelyi templomban, ebben a közösségben.”

síremlék

Pontosan egy évvel ezelőtt, november 7-én helyezték örök nyugalomra Damjanovics József, zempléni főesperes atyát Sátoraljaújhelyben, ahol mintegy huszonöt esztendőn át szolgálta a közösséget. Az elmúlt év során Martinek Zsolt atya kormányzóként látta el itt a papi feladatokat, később Troszt Ákos segédlelkész atyával közösen. Szívből jövő hálával köszönte meg eddigi áldozatos munkájukat a főpásztor.

„Bízom benne, hogy Ferenc atya érkezése olyan áldást fog jelenteni, amely megkoronázza ezeket az erőfeszítéseket. és további még nagyobb egyetértésre, még nagyobb békességre fog okot adni mindenki számára.” – zárta az ünnepi homíliát Atanáz püspök.

FÉNYKÉPEK

Címkék