Bemutatkozik a Romzsa Tódor Szakkollégium

A „Tudás határok nélkül” elnevezésű projekt komplex módon egészített ki a kollégium eddig meglévő programjainak hiányzó elemeit.

Szakkoli

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

AZ NTP-SZKOLL-20-0003 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PROJEKTRŐL

 

A Szakkollégium tevékenysége

 

A Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon szervezeti egységeként működő Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium célja a szakismereteket meghaladó tudású, széles látókörű, keresztény gondolkodású értelmiségiek nevelése, ennek érdekében segíti a Miskolci Egyetemen tanulmányokat folytató hallgatók keresztény értelmiségi feladatokra történő felkészülését, közéleti szerepvállalását, a társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes, keresztény értékrendet követő értelmiség nevelését. Mindezek érdekében a Szakkollégium törekszik arra, hogy magas szintű, minőségi képzést nyújtson és tehetséggondozó tevékenységet végezzen. A szakkollégiumi képzések célja, hogy a szakkollégisták rendelkezzenek egy közös gondolkodási alappal, amely felkészíti őket az elkötelezett keresztény értelmiségi szerepvállalásra. Továbbá elősegíti a szakkollégisták különböző gyakorlati ismereteinek és készségeinek erősítését, melyeket emberi kapcsolataikban, személyes szakmai előre haladásukban egyaránt hasznosíthatnak. E kettős célrendszert fogja össze a szakkollégium két képzési modulja: a Keresztény értelmiségi szerepvállalásra felkészítő modul és a Kompetenciafejlesztő modul.  A szakkollégiumi képzést kiegészítő programok a Szakkollégium keretében szervezett különböző informális tanulási helyzetek, események, konferenciák, szimpóziumok, a nyári táborok, a határon túli fiatalokkal, egyetemistákkal közösen szervezett ifjúsági találkozók, tematikus kerekasztal beszélgetések. Továbbá teret biztosítunk a különböző önképzési formáknak a tematikus kurzusokon, előadásokon és tréningeken keresztül. A szakkollégisták számára képességeik kibontakoztatásának folyamatában számos nehézséggel szembesülhetnek, amelyek meghatározzák a sikeres helytállásukat a választott pályán. Az egyes problématípusok, mint a szociokulturális, anyagi helyzetből adódó nehézségek, vagy éppen a személyiséggel kapcsolatos problémák (identitászavar, párkapcsolati problémák, kitartást hiánya, szorongás, stb.) A problémák megoldásához egyéni beszélgetések és kiscsoportos tréningek során nyújtunk segítséget a Szakkollégium tehetségtanácsadó szakembere és pasztorálpszichológus végzettségű görögkatolikus egyetemi lelkésze közreműködésével. Ezen heti rendszerességű alkalmak célja a személyes erőforrások feltárása és tudatosítása a fiatalnál, amelyek elősegítik a fejlődési folyamatot és segíthet felismerni azt, ha esetleg más jellegű, szakember általi beavatkozás szükséges (pl. pszichiáter) A lelkész által végzett lelki gondozás és a tehetség tanácsadás célja a szakkollégisták önértékelésének erősítése, megküzdési stratégiáinak fejlesztése, motiváció és jövőkép megtalálása, valamint a magánéleti problémákhoz kapcsolódó segítő beszélgetés. A szakkollégisták által végzett közösségi szolgálat a Szakkollégium szakmai programjában egy olyan pedagógiai eszköz, amely segíthet elérni, hogy a fiatalok önmagukért és környezetükért tenni akaró, felelősen gondolkodó felnőtté váljanak. Mindezek mellett célja, hogy a segítő szerepben megtalálja saját magát, kialakítsa jövőképét.

A „Tudás határok nélkül” elnevezésű, NTP-SZKOLL-20-0003 azonosító számú projekt 2020.09.01. és 2021.10.30. között valósult meg, a megítélt támogatási összeg 3.000.000 Ft volt. A program a szakkollégium fentebb részletezett komplex kínálatát egészítette ki hiánypótló elemekkel. Az önkéntes programokon társadalmi felelősség érzetük erősödött. A kurzusok bővítették a hallgatók hitéleti kérdésekben való jártasságát, véleményalkotó képességét, vitaestek segítették hozzá őket a hatékony érvelés technikájuk és kritikus gondolkodásuk fejlődéséhez. 

Kötelező programelemek

A projekt szakmai és pénzügyi megvalósításában a kedvezményezett Görögkatolikus Felsőoktatási és Kulturális Diákotthon Romzsa Tódor Görögkatolikus Szakkollégium részéről egy szakmai és egy pénzügyi megvalósító vett részt. A kötelezően megvalósítandó, 15 órás „Papp Antal az I.világháború alatt Munkács püspöke, kiutasítása után miskolci apostoli kormányzójának élete” c. szakkurzust Papp András, diósgyőri parókus tartotta meg három alkalomra bontva a kialakult helyzetre való tekintettel online formában. A kurzus során András atya mély betekintést nyújtott a keresztény múltra. Továbbá Papp Antal püspök atya életébe és munkásságába.

A szintén kötelező elemként vállalt 15 órás Munkaerő-piaci szakszemináriumot Sélley Andrea tartotta. A szakszeminárium 3 fő témakörre épült fel, első körben a résztvevő szakkollégisták a munkaerőpiaci alapfogalmakkal, összefüggésekkel ismerkedhettek meg. Ezt követően a tréner a gyakorlatiasságot mutatta be, ahol a jelenlévők a motivációs levél és önéletrajz jellemzőivel és elvárásaival. Ezen felül elsajátították az állásinterjúk legfontosabb követelményeit, mind szakmai mind etikett és protokoll szemmel, majd a megszerzett tudást a gyakorlatban egy minta interjú keretein belül is kamatoztathatták. 
 

A társadalmi felelősségvállalást erősítő projekt keretében a szakkollégiumi tagok a gyakorlatban is kipróbálhatták magukat segítő szerepben, ezzel gyakorolván az aktív felelősségvállalást, így az idei évben négy platánfát ültettek a Máriapócsi Nemzeti Kegyhely egyik Zarándokházának udvarára. A program célja egyúttal az is volt, hogy így majd átgondoltabban, megtervezettebben és sikeresebben óvják a környezetüket.

Választott kiegészítő tevékenységek

A választható programelemek között megvalósításra került két egészhétvégés szakmai és hitéleti attitűdök és társadalmi felelősségvállalás megerősítését segítő foglalkozás. 2021. március 27.-én a Húsvétot megelőző nagyböjti időszakban rendeztük meg, a Lelki Fitnesz harmadik alkalmát, melyet Bakancsos Sándor, Csengerújfalu görögkatolikus parókusa, kárpátaljai származású atya tartott. A kialakult helyzetre való tekintettel, a lelkigyakorlatot online formában tarthattuk meg. 

Sándor atya a foglalkozást egy közös imádság után azzal kezdte, hogy próbálják meg a résztvevők négy szóval meghatározni az életüket. Ehhez Krisztus életét végigkísérő négy szó értelmezése nyújtott segítséget. Költözködés - Tanítás - Gyógyítás - Tanítványok gyűjtése. Az ember ajándékba kapta az érzékelést, gondolkodást, cselekvést. A felnőtt ember csak gondolkodik és cselekszik, a gyermek érzékel, mindenre rácsodálkozik, boldog, bizakodó és hittel teli a szülőkkel szemben. Mindenkinek így kellene az Isten felé fordulnia.

Sándor atya ismertette a Hippokratész embertípusainak egyetemi hallgatókra vetített verzióit, miszerint van lusta, hiú, hisztérikus és színész diák. A szakkollégiumi hallgatók így online térben is méltósággal készülhettek a Húsvét ünnepére.

A Lelki Fitnesz 4. alkalma sok online program után, végre személyesen lett megtartva. A szakkollégisták egy kirándulással egybekötött lelkigyakorlaton vehettek részt. A szombat reggel kezdődő programsorozat Nyíregyházán vette kezdetét, ahol a kollégisták betekintést nyerhettek a Nyíregyházi Papnevelő Intézet újonnan felújított kápolnájába. Itt vette kezdetét a lelkigyakorlat amit Makkai László igazgató atya tartott. Az elmélkedés után útnak indultak Máriapócsra, ahol folytatódott a lelki feltöltődés. 

Vasárnap a Szent Liturgia kezdete előtt megtartásra került az utolsó etapja a lelkigyakorlatnak, majd a Liturgia és ebéd után a szakkollégisták hazaindultak Miskolcra. Ez egy olyan lelkigyakorlat volt, mely lelkileg feltöltötte a szakkollégistákat az új tanévre, így frissebben nagyobb erőbedobással állhattak neki az új tanévnek.

2021-ben két nyilvános vitaest megrendezésére került sor, mindkét alkalommal online téren valósult meg a program. 

Első alkalommal Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye megyéspüspöke volt a vendégünk. A vitaest témája a nagyböjti hitélet határon innen és túl. Mivel püspök atya is Kárpátaljai származású, mint szakkollégiumunk névadója, sokat tudott mesélni szakkollégisták számára. Megismerkedhettek Ábel püspök atya Kárpátalján töltött gyermekkorával, hogy hogyan élte meg görög katolikus hitét a családjában és közösségében. A hallgatók nagy érdeklődéssel és figyelemmel követték az elhangzottakat.

A második nyilvános hitéleti vitaest vendégelőadója májusban, Bucskó Andrea, a Miskolci Közintézmény Központ igazgatója volt, aki a hitünk megéléséről beszélt a karrierépítés során.  A vitaest fő célja az volt, hogy a fiatalok ha kikerülnek a munka világába tovább erősíthessék hitüket, karrierjük során megtarthassák a keresztény szemléletüket és még jobban elmélyíthessék. Bucskó Andrea üzenete az előadás végén az volt, hogy hinni kell és Isten megadja a lehetőséget a sikeres élethez.

A projekt megvalósítás időszakában a szakkollégiumi közösség építésére kiemelten nagy hangsúlyt fektettünk, mivel nem sok lehetőség volt a személyes találkozásra. Így az idei évben összesen 4 közösségi tevékenység megszervezésére került sor a projekt keretében, melyek között szerepelt lézerharc, közös főzés, közös fürdőzés, és bowlingozás. 

 Ezen eseményeken a szociokulturális minták erősítése, az aktuális társadalmi problémák feldolgozása, a szakkollégisták kulturális ismeretanyagának növelése, a közösségi élmény szerzése, a személyes kapcsolatok erősítése volt a cél.

Publikáció

A kollégisták és a határon túli együttműködés kapcsán, közösen 2021.évében egy kiadvány jelent meg. A kiadványban három szakkollégista és két határon túli főiskolai hallgató publikációja jelent meg. A kiadvány megjelenésének a célja a határon túli keresztény fiatalok iránti elkötelezettség, az együttműködés, tehetséggondozás, felelősségvállalás és a keresztény szemlélet erősítése a tudományos életben.

Tárgyi eszközök beszerzése

A támogatás terhére 2021 évben a kialakult helyzetre való tekintettel 10 db tabletet szerzett be a Szakkollégium. Mivel a hallgatók áttértek az online oktatásra ez egy nagy segítség volt a hallgatók számára, mivel sok szakkollégista nem rendelkezett megfelelő technikai eszközzel.

Elért eredmények

A megvalósított programelemeknek, valamint a beszerzéseknek köszönhetően a pályázatban vállalt célok mind megvalósultak. A projekt elért eredményei közé sorolható a szakkollégisták szociális kompetenciájának, kommunikációs-, véleménynyilvánítási-, döntési képességének, szervezőkészségének, önállóságának és interperszonális kompetenciáinak fejlődése, társadalmi és közéleti aktivitásuk növekedése, mindamellett, hogy az elmúlt tanév kihívásai ellenére is gördülékenyen tudták teljesíteni egyetemi tanulmányaikat. 

 A kollégisták kisfilmje az alábbi   LINKEN  tekinthető meg.

Szöveg: Romzsa Tóbdor Szakkollégium

Címkék