Böjti gondolatok Karácsony előtt

imára kulcsolt kéz

Amint szent Pál is mondja: “Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk." A Lélek azonban maga könyörög helyettünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal.

December 23.: Ha nem tudod megkérdezni lelkiatyádat, úgy minden tennivalód előtt háromszor imádkozzál. Utána pontosan figyeld meg, hogy hová von a szíved, mégpedig nagyon pontosan, s ezután láss a dologhoz.

December 22.: Bár titokzatosan mindig mellette áll a kegyelem, akaratunk mégis szabad marad, hogy a jót megtegyük-e vagy elmulasszuk.

December 21.: Az imádkozik tökéletesen, aki első gondolatait zsenge gyümölcsként mindig Istennek ajándékozza.

December 20.:  Boldog az értelem, amely zavartalanul imádkozik, s mind jobban elragadja az Isten utáni izzó vágyakozás.

December 19.:  A kísértés idején rövid, de forró imádságban keress menedéket.

December 18.: Ha az imádság és a zsoltáréneklés isteni ajándékát még nem kaptad meg, tarts ki szilárdan kérésében, s el fogod nyerni.

December 17.: A zsoltárok imádkozása megízleltet velünk sokféle bölcsességet.

December 16.: A zsoltárok imádkozása csillapítja a szenvedélyeket, és nyugtatja a test türelmetlenségét.

December 15.: A szenvedélyeknek alávetett lélek sohasem fogja elérni az imádság magaslatát.

December 14.: Ha világi dolgok terhelnek és állandó gondok nyugtalanítanak, nem kapod meg a tökéletes imádság kegyelmét, mert az imádság megkívánja, hogy szabad légy minden gondolattól.

December 13.: Aki helyesen akar imádkozni, annak kerülnie kell a haragot és a rossz emlékek visszaidézését. Úrrá kell lenni szemén, egyébként zavaros lesz Istenre vetett pillantása.

December 12.: Akkor imádkozol helyesen, ha Isten tölt el téged; ha helyesen imádkozol, akkor Isten eltölt téged.

December 11.: Ha helyesen akarsz imádkozni, szükséged van Isten segítségére, mert ő ajándékoz meg az imádság kegyelmével.

December 10.: Az ördögök leghőbb vágya az, hogy falánkságra, tisztátalanságra, helytelen kívánságokra, haragra, bosszúvágyra, s más szenvedélyekre ingereljenek! Ezek nyugtalanítják a lelkünket, képtelenné téve az imádságra.

December 9.: Akár közösségben, akár egyedül imádkozol, arra törekedj, hogy ne megszokásból, hanem tudatosan imádkozz.

December 8.:  Az imádságban egyedül az Isten országát és az ő igazságát keresd, ti. az erényt és bölcsességet, s minden más megadatik neked (Mt 6, 35).

December 7.: Ne légy szomorú, ha Isten nem teljesíti azonnal kérésedet. Ekkor meg akar ajándékozni azzal a magasabb rendű jóval, hogy az imádságban hosszabban vele időzzél.

December 6.: Azért kérd Istentől, hogy mindig az ő akarata váljék valóra, mert ő lelked javát és üdvösségét akarja. Ezt rólad nem lehet mindig elmondani.

December 5.: Ne azért imádkozz, hogy kívánságaid teljesüljenek, mert azok nem egyeznek meg mindig az Isten akaratával. Az Úr tanítása szerint inkább így imádkozzál: “Legyen meg a Te akaratod."

December 4.: A szív neheztelése gyöngíti az imádkozó önuralmát és árnyékot vet imádságára.

December 3.: Az imádság az öröm és a hála gyümölcse.

December 2.: Az imádság a szelídség megcsillanása, nem ismer haragot.

December 1.: A szórakozottság nélküli imádság azoknál, akik kitartanak benne, arról tanúskodik, hogy szeretik az Istent.

November 30.: Az imádság a szemlélődő lélek beszélgetése az Istennel. Szabad-e tehát hátratekintenie akkor, amikor Urához akar menni, s minden közvetítő nélkül akar vele érintkezni?

November 29.: Ha imádkozni akarsz, szedd össze magad minden erőddel, nehogy ellenségeid kezére juttasd edényeidet. Ők ugyanis el akarják rabolni ezeket az edényeket, ti. a gondolataidat.

November 28.: Vesd horgonyodat az imádság mélységébe, és életed hajócskája Isten kegyelmének segítségével kiállja a sátán minden hullámverését, s ennek a sötét, csalóka és hiú világnak minden áradását és viharát.

November 27.: Nincs jobb elmélkedés, mint a mi Urunk, Jézus Krisztus áldott és üdvözítő nevének segítségül hívása, mert meg van írva: csicsergek, mint a fecske, és sóhajtozom, mint a galamb.

November 26.: Boldognak kell mondanunk azt, akinek töredelmes szívvel, állandóan a mi Urunk, Jézus Krisztus áldott neve van az ajkán.

November 25.: Aki nap nap után állhatatosságra kényszeríti magát az imádságban, szinte felemésztődik a lelki szerelemben, az Isten iránti vágyakozásban.

November 24.: Aki jót tesz, s ezért földi jutalmat vár, nem az Isten akaratáért cselekszik, hanem saját hasznát keresi.

November 23.: Együttműködésünkben a legtöbb, legnagyobb, amit tehetünk, hogy állhatatosak maradunk az imádságban.

November 22.: A Szentlélek erejének van hatalma, hogy a szívet, melyet szétzilál a világ, Isten szeretetében egyesítse, így irányítva azt az örökkévalóságra

November 21.: A fogat a kocsis hatalmában van, aki keményen tartja kezében a gyeplőt. A lélek és a lelkiismeret irányítja a helyes útra, és vezeti a szívet.

November 20.: Lelkednek úgy kell Istenre figyelnie, mint a földművesnek földjére, mint a férjnek feleségére.

November 19.: Ha imádkozni akarsz, tekints szívedbe és lelkedbe, és szilárdan határozd el, hogy csak tiszta imádságot engedsz felszállni az Úrhoz.

November 18.: Mindazoknak, akik az Úristenhez akarnak közeledni, a legnagyobb nyugalomban és mély békében kell imádkozniuk, és a szív erejével és józan gondolkodással minden oda nem illő és zavaros beszéd nélkül az Úrra kell összpontosítaniuk figyelmüket

November 17.: A lélek nagy buzgósága és ébersége kell ahhoz, hogy felismerje azon gondolatokat, amelyek az ellenség hatalma által nyomulnak be elméjébe.

November 16.: A léleknek, mely a bűn törvénye alatt áll, mintha egy olyan folyón kellene átkelnie, amelynek partját nád, bozót és tövis nőtte be. Ha át akar jutni, erőnek erejével el kell távolítania az előtte tornyosuló akadályokat.

November 15.:  A szív ébersége megszabadítja a lelket az ártalmas elkalandozástól, mert megóvja a testet és a gondolatokat a világi elszórakozástól.