Vízkereszt

Vízkereszt ünnepe a Mi Urunk, Jézus Krisztus szent Istenjelenésének ünnepe melyet január 6-án ünnepel a katolikus egyház parancsolt ünnepként.

vízkereszt ikon

A vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető. Az epifánia néven is nevezett nap Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe, Jézus Krisztusban Isten megjelent emberként, eljött közénk és elhozta nekünk az üdvösséget. Az ünnep görög elnevezése, Theofánia, arra utal, hogy Jézus megkeresztelésének pillanatában a Szentháromság mindhárom Személye megnyilatkozott az embereknek. Az Úr Jézus testileg alámerült a vízbe, a Szentlélek galamb képében leszállt reá, a mennyből pedig az Atya Isten hangja hallatszott.
 

 A nagy vízszentelés szertartása és imádságainak tartalma tükrözik a legjobban Keleti Egyházunknak a szenteltvíz erejébe és áldásába vetett hitét. Ezekben az imákban ismételten kérjük a Szentlelket, hogy szálljon le a vízre, tisztítsa meg és szentelje meg, és részesítse a lélek és test számára a gyógyulás erejének adományában.

   A vízszentelés Nagy ekténiája húsznál több könyörgést tartalmaz, melyek között találjuk a következőket: „Hogy szenteltessék meg ez a víz a Szentlélek erejével, működésével és reászállásával.”, „Hogy szálljon e vízre a minden lény feletti Szentháromság ereje.”, „Hogy a Szentlélek ereje, működése és reászállása által világosítson meg minket az ismeret és igaz vallásosság világosságával.”, „Hogy mindazoknak, akik e vízből hittel merítenek és azzal szomjukat oltják, szolgáljon lelkük és testük megtisztulására.”, „ Hogy szolgáljon ez a víz megszentelés ajándékául s a bűnöktől való megtisztulásra, s hogy hatékony legyen a lélek és test gyógyítására és alkalmas minden hasznunkra.”

   A vízszentelés nagyon szép és mély imádságai a legszentebb Szentháromságot magasztalják és kérik a Szentlelket, hogy szálljon alá és maga szentelje meg a vizet. Itt kiemelve találjuk a vízszentelés fontosságát, erejét és szentségét. A következő példák segítenek nekünk megérteni ezeknek az imádságoknak a jelentőségét: „Ma a Jordán vizei Isten jelenléte által gyógyforrássá változnak… Ma az emberi nem vétkei a Jordán folyó hullámaival mosatnak le. Ma megnyittatik az emberiség számára a Paradicsom, és az igazság napja ragyog fel nekünk… Ma a régi siránkozástól megszabadulunk, s mint új Izrael üdvözíttetünk. Ma a sötétségből kivezettetünk és az istenismeret világossága villan fel nekünk… Ma az egész természetre felülről jövő világosság ömlesztetik… Te tehát emberszerető Király, jer most is a te Szentlelked lejövetele által és szenteld meg ezt a vizet. És részesítsd azt a megváltás kegyelmében, a Jordán áldásában, tedd a romolhatatlanság forrásává és a megszentelés ajándékává: hogy szolgáljon nekünk bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására, a gonosz szellemek elűzésére. És legyen e víz minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes: hogy mindazoknak, kik abból merítenek és ízlelnek, váljék lelki és testi megtisztulásukra, betegségeik gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen az hathatós erejű minden jó és hasznos dologra… És adj mindazoknak, kik e vizet érintik és azzal meghintetnek, megszentelést, egészséget, megtisztulást és mennyei áldást.”

Vízkeresztkor kezdődik meg a házszentelések időszaka, amely a 15. századtól kialakult szokás. A házszentelés szertartása során a pap az újonnan megáldott szenteltvízzel meghinti a lakásokat, házakat; valamint megáldja a benne lakókat, dolgozókat.

Az ünnepen és azon túl is fordítsuk szívünket a megjelenő Isten felé, hogy megláthassuk életünkben kegyelmi ajándékait!