Örök nyugalomra helyezték Damjanovics József zempléni főesperest

Jószef atyát 2020. november 7-én helyezték örök nyugalomra a sátoraljaújhelyi temetőben.

koporsó

Emlékezés főtisztelendő Damjanovics József atyára:

1947. október 9-én Bökönyben született. Papcsaládban nevelkedett három lány és egy fiú testvérével. Középiskolai tanulmányait Pannonhalmán, a bencés gimnáziumban végezte. Ezek alatt az évek alatt ismereteit nemcsak a híres könyvtár könyveinek böngészésével gyarapította, hanem a könyvkötészetben is jártasságot szerzett. Papi élete során - különösen, amikor az egyházi könyveket még nehéz, vagy lehetetlen volt újra nyomtattatni – rengeteg megkopott imádságos és szertartási könyvet újított meg kiváló minőségben. Teológiai tanulmányit Nyíregyházán a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán végezte. Majd tanulmányait Budapesten, a központi szemináriumban egyházjogi ismeretekkel bővítette. Szemináriumi évei alatt a kápolnai szertartásokon vezette az éneket, de ő volt a püspöki székesegyház a főkántora is a papnövendékek énekkarának élén. Utolsó nyíregyházi évében főduktorként is tevékenykedett. Vezette, irányította a papnövendékek mindennapjait és programjait, képviselte a kispapokat az elöljáróság előtt és közvetítőként tevékenykedett a kispapok felé.

Abszolvált teológusként házasságot kötött Mihályi Máriával 1972-ben. Szeretettel felnevelve indították el három gyermeküket életútjukon, akik viszontszeretettel hálálták meg szüleik jóságát. Felesége, Mária tisztelendőasszony és gyermekei is mindig segítették József atyát templomi és parókiai munkájában.

Damjanovcis József

Dudás Miklós püspök úr halála után dr. Timkó Imre lett a Hajdúdorogi Egyházmegye kormányzója, akit 1975-ben szenteltek püspökké, ezért 1972. szeptember 10-én Szegedi Joákim, krizseváci (Jugoszlávia) püspök szentelte őt pappá Nyíregyházán. Papi működését Nyíregyházán kezdte a székesegyház káplánja és karnagyaként (1972-75). Papi életének további szolgálatai: Nyírturán helyettes lelkész, majd parókus 1975-1983 között. A Hajdúdorogi Egyházmegyei Bíróságnak jegyzője és ügyhallgatója több évtizeden keresztül. Tokajban parókus 1983-től 1995-ig. A Hegyaljai Esperesi kerület esperese 1994-1995 között. Sátoraljaújhelyi parókus 1995-től. A Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület esperese 2000-től 2009-ig, majd  a Zempléni Főesperesség főesperese 2009-től. A miskolci püspökség első konzultori testületének tagja: 2011-2016. Húsz éves odaadó újhelyi szolgálatának elismerését az is mutatta, hogy a helybéli hívek Szent Péter városába való zarándoklattal ajándékozták meg. A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium püspöki biztosa 2016-2018 között. Kórházlelkész az Erzsébet Kórházban 2018-tól.

Nem lehet papi szolgálatának minden egyes elemét megemlíteni, mégis fontos néhányat. Különösen a Miskolci Egyházmegyében, a szenátusi és konzultori tanácsadó testületekben segítette az új egyházmegye felépítését, működését. Papi szolgálatának teljes idejében, minden parókián a Szent Liturgiák mellett minden előírt alkonyati- és reggeli zsolozsmát elimádkozott. Szobrot állíttatott, könyvet jelentetett meg, valamint tudományos konferenciát szervezett és előadást tartott Miklósy István püspök emlékére. Remekül szervezte meg a máriapócsi kegykép könnyezési évfordulóján az Istenszülő Sátoraljaújhelybe látogatásakor az Istenanya tiszteletéből fakadó lelki gazdagodást és a Missziós keresztjének fogadását a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészítéseként. Templomtornyot, parókiát újíttatott fel, valamint lelkigyakorlatokat, ökumenikus istentiszteleteket, ifjúsági és felnőtt kirándulásokat, bálokat, nyugdíjas találkozókat és anyák napi hangversenyeket is szervezett.

Se szerét, se számát nem lehet tudni remek, s mindig lenyűgöző prédikációinak, s hogy ezek hány embernek jelentettek megerősítést hitükben, vallásosságukban. Azt sem lehet összeszámolni, hogy hány gyermeket keresztelt meg, és segítette az istengyermeki úton való elindulásukat az eucharisztia első kiszolgáltatásával. Ki tudja, hogy hány hittanórán oktatta-nevelte a gyermekeket, ifjúságot az Isten és az ember szeretetére. Vagy hányszor kérte az Istent, hogy terjessze ki a jegyesek fölött hatalmas kezét és áldja meg házasságukat. Azt viszont tudjuk, hogy több mint kilencszáz embert kísért imádságával az Úr elé. Tudjuk továbbá azt is, hogy mindezeket lelkiismeretesen, vidáman, olykor-olykor tréfásan, a gyászolókkal együtt érezve, az evangélium szellemiségében, mindig szeretettel és odaadással tette. Az Isten kegyelmi ajándékainak általa való szétáradása meghatározhatatlan. Egyik paptestvérének néhány nappal átköltözése előtt azt írta, hogy a kémény felújításával és egyéb nehézségek leküzdésével „a karácsonyi kis Jézus, a fázósok védőszentje megsegíti” majd és elhozza melegét és fényét. Akkor még nem lehetett gondolni, hogy Isten iránta való üdvözítő szeretetének jutalmazása, melegsége és örök fénye őt másképpen és sokkal hamarabb a mennyekben körülöleli.

Adj Urunk, tőlünk elköltözött József áldozópap szolgádnak boldog nyugalmat és örök emléket!

A sátoraljaújhelyi temetőben helyezték örök nyugalomra József atyátJózsef atyát. A zempléni főesperest dr. Keresztes Szilárd, kiérdemesült hajdúdorogi megyéspüspökés Szocska A. Ábel, nyíregyházi püspök vezetésével, a zempléni görögkatolikus esperesesség parókusai, és a zempléni történelmi egyházak papjai kísérték utolsó útjára, hozzájuk pedig csatlakoztak azok a hívek, akik személyesen szerettek volna búcsút venni tőle.

A Zemplén Televízió összeállítása a LINKEN keresztül érhető el.

Forrás: Sátoraljaújhelyi Görögkatolikus Parókia facebook oldala, Zemplén Televízió

 

Címkék