"Isten dicsősége az élő ember" - templombúcsú Görömbölyön

A Miskolc-görömbölyi templom fölújított falait áldotta meg Atanáz püspök a templombúcsún október 6-án.

templommegáldás

Az egyházmegye egyik régi temploma megújult külsővel hirdeti tovább Isten dicsőségét. Atanáz püspök az ünnepi homíliában a Zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből felolvasott apostoli szakaszt elevenítette föl, melyben arról hallhattunk, hogy milyen pompás volt az ószövetségi istentiszteletek helyszíne, benne a szentély, a ruhák és a tárgyak. 

Atanáz püspök

„Templomunk megújult külseje összhangban van ezekkel a megújult ószövetségi képekkel, de az apostoli levél szerzője éppen azt állítja, hogy minden pompa kevés ahhoz, hogy az ott zajló áldozatbemutatás hathatós legyen. Az ószövetségi templomban bemutatott áldozatok nem tisztították meg egészen az ószövetség népét.  Az apostol szerint nekünk egészen másfajta templom és istentisztelet adatott. Megváltó Istenünk jóvoltából Jézus Krisztus az, aki saját vérével lépett be a szentélybe és értünk áldozva fel önmagát, egyszer és mindenkorra kiengesztelte az Atyát.” – mondta a főpásztor, folytatva a gondolatmenetet: „Mi pedig vérontás nélkül felidézzük az Ő életáldozatát. Az oltáron a Teremtő által nekünk ajándékozott kenyér és a bor változik át Krisztus Urunk testévé és vérévé, s így ajánljuk fel áldozatunkat.  Krisztus az ő keresztáldozatával, az apostol szavai szerint, megtisztította lelkiismeretünket a bűnöktől, hogy mi most már az élő Istennek szolgáljunk. Erről szól a 150. templombúcsú, melyen most is megemlékezünk Krisztus Urunk elevenítő és mindentől megszabadító haláláról és föltámadásáról.”

papság

Később a főpásztor kitért a búcsúünnep hátterére is; a templomot felszentelésekor, 1868-ban az Istenszülő oltalmába ajánlották: „Az ünnepen megemlékezünk arról is, ahogyan Isten népe, egy évezreddel ezelőtt az ellenségtől szorongatott Konstantinápolyban állhatatosan virrasztott és imádságával egyszer csak a Szűz Anya jelenlétét esdekelte ki, aki oltalmazó palástját tárta ki a szorongatott város és az imádkozó nép fölé.”

„Mi pedig a szent áldozatot kiváltképpen legszentebb, legtisztább dicső királynénkért, az Istenszülőért ajánljuk fel. A Szűz Anya tisztasága, szeplőtelensége életszentsége is Szent Fiának keresztáldozatából fakad, annak köszönhető.  Hálásan megköszönjük az Istenszülő Szűz Anyának azt az oltalmát, mely közbenjárása révén folyamatosan kísér bennünket” évszázadokon át, melyre oly nagy szükségünk van ma ebben a városban is, hangzott el a püspöki tanításban. 

„Az esdeklő imádságok nem érnek véget a mai ünnep után sem.  Azonban tudjuk, hogy az áldozat Krisztus áldozata és mi mindannyian az élő Istennek szolgálunk.”  Arra is kitért a püspök, hogyan tehetjük meg ezt a mindennapok során: „Már az ébredéskor fölajánljuk Istennek a kezdődő napot, azt is, hogy segíthessünk embertársainknak. Ha ezt tesszük, Isten dicsőségét szolgáljuk, munkahelyünkön vagy ahol vagyunk. Mert Isten dicsősége az élő ember.”

énekkar

Atanáz püspök arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy Ferenc pápa október hónapra meghirdette a misszió rendkívüli hónapját és azt kérte, hogy a Gondviselő Isten akarata szerint merjük tovább adni a keresztény élet és az evangélium örömét. „Úgy éljünk, hogy az mások számára is vonzó legyen és azt másoknak is képesek legyünk átadni, tegyünk róla tanúságot és merítsünk ehhez Jézus Krisztus áldozatából.” – tanácsolta a főpásztor.

Galambvári Péter parókus mondott köszönetet mindennemű elvégzett munkáért, melyeket a templom és környezetének szebbítéséért végeztek. A munkálatok megvalósulását javarészt az EGYH-RKI-18-0005 számú pályázati forrás támogatta.

torony

Kupolától a lábazatig újult meg a görömbölyi templom külseje; beleértve a négyszintes torony felújítást, a homlokzati festést, a kőlábazat konzerválását és helyreállítását, valamint minden olyan egyéb munkálatot is, amely az épület állagmegőrzését, nedvesedésének mentesítését segítik elő. A templom bejáratának két oldalán, a vakablakokban, nemrégiben készültek el az újra megfestett ikonok Kárpáti László keze munkája nyomán, az egyik oldalon Péter és Pál apostolok, a tapolcai apátság védőszentjei (Görömböly a tapolcai apátság központja volt), míg a másikon Cirill és Metód, Európa társvédőszentjei láthatók. Ezeket az ikonokat is a mostani ünnepen szentelték meg. A felújításból már csak a templombejárat és a lépcső maradt hátra.

Ikonok

FÉNYKÉPEK

 

Címkék