Gondolatok a Katekumenátus Konferenciáról

Huszadik alkalommal rendezték meg a Katekumenátus Konferenciát Esztergomban, május 9-11. között.

plakát

A Konferenciáról hazaérve Jármi Zoltán, a Hitoktatási Bizottság elnöke jegyezte le gondolatait:

"Ebben az esztendőben is részt vettünk egyházmegyénk képviseletében a Katekumenátus Konferencián, melynek mottója az „Őáltala, Ővele és Őbenne” gondolat volt.

A konferencia központi képe és útmutatója Sieger Kőder festőművész atya képe volt, melyen, az Utolsó vacsorán a lábmosás motívuma látható. A kép ábrázolásának különlegessége, hogy Jézus arca nem látszik a képen, csak a vizes edényben tükröződik vissza a szolgáló Krisztus képe

A központi gondolat kiemelte mennyire fontos kérdés az: Hogyan vezessük a ránk bízottakat a Liturgikus életbe, és a Szentségi életbe?

A Megnyitóban Dr. Udvardy György érsek atya kiemelte: a katekumenátus rámutatás Jézus Krisztus életére. Így nagyon fontos a keresztényektől a bátor nyitottság, bátor ragaszkodás az egyház tanításához, ragaszkodás a tiszta Krisztusi úthoz.

előadás

Nyitó előadást Dr. Török Csaba atya tartotta, az előadásának címe pedig az Eucharisztikus élet az emberi élet beteljesülése volt. Gondolatainak kezdőpontja a táplálkozás volt, majd a Szent Étkezés gondolatkörét elemezte. Nagyon széles körű tájékoztatást adott a tiszta és tisztátalan táplálékok köréről. Elemezte, hogy a hinduknál működik a gondolat, hogy a szent ember érintése tisztává tesz. A Zsidóknál a tisztátalan érintése tisztátalanná tesz.

A témák között szerepelt: Az étkezés a Bibliában – Étkezés és vendégszeretet – A Kenyér és a Bor a Bibliában - Az Eucharisztia lelkisége - A Hit misztériuma: Kereszt és Eucharisztia egysége - Bekapcsolódás az Egyház közösségébe - Eucharisztia és az Egyház kölcsönös építése. Idézte Antiochiai Szent Ignácot: A halhatatlanság orvossága, gyógyszer a halál ellen.

csopkép

Dr. Udvardy György előadásának címe: Mi történt az elmúlt húsz évben a katekumenátus területén? – Interaktív körkép

Visszatérés a régi életünkhöz. - Új lehetőségek a hitátadás folyamatában. – Jelenségek -Hogyan befolyásolják a hitébresztés, hitre nevelés feltételeit. „Fortélyos kényelem igazgat”

Felhívta a figyelmet mennyire fontos ünnepelni, hálát adni: istengyermekségért, beavatottakért, munkatársakért, plébániai közösségekért, keresztény létért – eucharisztikus létért, emlékezésért – és a jövő lehetőségeiért.

A hitben előttünk jártak példája – Mit jelent hinni – Mi a hit?- Hogyan hiszünk? – A hívő élet tapasztalata, példája. Előadásában kiemelte fontos: Kimondani a hit szavait – Végezni a hit gesztusait – Szavak és cselekedetek egységének kifejtése.

A témák között szerepelt továbbá a megtérés belső logikája, az Egyház tanítása, idézte Szent VI. Pál pápa gondolatát:– kettős hűség - hűség az Istenhez, hűség az emberhez.

Az egyes évek lényegi tematikájából néhányat emelnék ki: A megtérés fázisai, Mit jelent hinni – A hit emberi alapjai, elemei, A szomjúság felismerése – mibe nyert beavatást a mai ember, Hit élmények és hit tapasztalatok, Új missziós lehetőségek a társadalomban., Az Eucharisztikus élet az emberi élet beteljesedése, Evangelizációs szemlélet, Eucharisztikus közösség, Egymás elviselése türelem és szelídség, és a Készség a jóért való küzdelemre.

emberek, asztal

A következő előadó: Dr. Németh Norbert atya aki, többek között, ezen szempontokat emelte ki:

Az Egyház Jézus egyik jelenléti módja itt a Földön. Az Isten számít ránk., Az Eucharisztia az egység jele., A Beavatottság biblikus megközelítésben, Krisztus keresés, Krisztusra találás, Krisztusnál maradás. – Aznap nála maradtak. Ezzel megkezdődött a tanítványok beavatása Jézus életébe. Benoit Standaert: A világ három oszlopa – Útikönyv a XXI. század zarándokának, A világ három oszlopon nyugszik: A Tóra tanulmányozása. – A tanulás, katekézis, Az Istentisztelet, az imádság, Az irgalmasság cselekedetei.

Kifejtette, hogy amikor a tanítványok, amikor megkérdezik, hogy Mester, hol laksz? Ez jelentette azt is, hogy te kinél vagy otthon? Krisztusnál vagyok otthon?

Kiemelte mennyire fontos útmutatást ad a III. században élt Igaz Simeon: Kezdjük a gondolkodással, folytassuk az imával, és végül cselekedjünk!

Gondolatai között kiemelte:a kereszténység egy kapcsolat, amely kikapcsolt állapotból élő kapcsolatba helyez minket. A keresztény ember az Istennel szövetségre lépett kincsre talált emberré válik. XVI. Benedek pápára hivatkozva: korunk olyan keresztényeket követel, akiket lebilincselt Krisztus. Az Eucharisztikus élet kapcsol a legszilárdabban Jézus Krisztushoz. Beavatottnak lenni ajándék és feladat. Nagyon szép megfogalmazás és útmutató: nem  méltóvá, hanem alkalmassá válhassunk a Szent Titkokban való részesülésre.

Krisztus a teljes életművét az Egyházra bízta és ebben a munkában számít ránk. Előbb az élmény és aztán a cselekvés. Az Istennel megélt élmények a vele való találkozásból fakadhatnak, és csak ezután születhet döntés, majd cselekvés. Csak az tud élményből szólni, aki találkozik Istennel.

kép

Nobilis Márió atya előadásának címe: A plébánia, mint eucharisztikus közösség – Pasztorálteológiai megközelítéssel

Hivatkozásában említette Karl Rahner tézisét: A jövő kereszténye vagy misztikus lesz, vagy nem lesz keresztény. Kiemelte Gregory Collins gondolatát: Isten üdvösségterve a misztérium rejtve volt, titokként jelent meg, és a megtestesült Krisztusban tárult fel.

Eucharisztia és közösség című fejezetében kiemelte: nagy a kísértés arra, hogy individuális ajándéknak tekintsük az Eucharisztiát. Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenként annak tagjai. Befogadó közösség illetve befogadó csoport szükségessége. Paul McPortain: Az üdvösség szentsége – feltárul egy jövőbeni közösség. Az Eucharisztián keresztül a jövő válik azzá a biztos talajjá, amelyre építhetjük életünket.

Kató Csaba – Kató –Bellavics Ágota előadásának címe: A katekumenátus folyamata, mint az emmauszi út volt.

Fontos szempontokat említettek, személyes példákkal alátámasztva: Minden kimondott csalódottság mögött a remény van. Krisztusban beteljesedhet másként hogy reméltem. A kiáltásban nemcsak egyszerűen megnyilvánul a fájdalmunk, hiszen a kiáltás mindig valakinek szól. Ez is lényeges eleme az imádságnak… Csakis a kiáltás tud megnyitni. (Andre Louf O. Cist.) Ráirányították figyelmünket az Új látásmódra: Máshogyan látja: Istent, önmagát, másokat, élete eseményeit…

A fakultációkat, a Jézus szíve nővérei, Obbágy László atya, Simon Péter és Serfőző Levente tartották. Minden előadó fakultációját színes, aktuális témákat felvonultatva tartotta meg, amelyeken interaktív feladatokat oldottunk meg.

A konferencia záró panelének címe: Hogyan tovább…? Mindannyiunknak nagy szüksége van a tudatos keresztény életvezetésre, a befogadásra és mindazon tapasztalatokra, melyeket a Katekumenátus Konferencia ad számunkra.

Nagy szeretettel köszönjük meg a szervezők kiváló munkáját, az előadásokat, és a közösség előremutató és konstruktív együttműködését."

 

Címkék