November 19. A készületi idő ötödik napja: Szent Abdiás próféta és Szent Barlaám Vértanú emléke

Ikon

„Égi, isteni fénnyel megvilágosítva, előre hirdetted a pogányoknak a jövendő üdvösséget, minden dicséretre méltó.” (A hajnali szolgálaton)

„Papként ajánlottál fel mindent, * és most Isten színe előtt állasz, * mert eléje járultál, * de nem idegen dolgok vérével, * hanem a sajátoddal, * és vértanú-kézzel áldoztál jó illatú tömjénáldozatot, * de nem a csalárd démonoknak, * hanem az Üdvözítő és Uralkodó Krisztusnak, * az örökkévaló Királynak, ó boldog!” (Alkonyati zsolozsma)

Tanítás

A prófétai jövendölések legnagyobb ígérete a Messiás eljövetele, aki végérvényesen legyőzi a rosszat. Abdiás Edomról, Ézsau leszármazottairól jövendöl, akik elnyerik méltó büntetésüket, mert „Erőszakos voltál testvéreddel, Jákobbal szemben, ezért szégyen borít el, és végképpen kiirtanak.” (Abdiás 10)

A pár sorból álló, ránk maradt jövendölést az Egyház úgy értelmezi, hogy a Sátán bukásáról van szó, és a népek üdvösségéről, ami „közeledik”. „…közeledik az Úr napja…„ (Abdiás 15) „…Sion hegyén menedék lesz, szent hely lesz az…” (Abdiás 17)

Évszázadokkal a jövendölés után konkrétan átélhetjük évente „az Úr közeledését” és megtelünk reménységgel.

A Szentírásban több mint 6400 prófétai jövendölés található. Ezek közül 3268 már beteljesedett, míg a többi prófécia az eljövendő eseményekre vonatkozik. Valamennyi jövendölés változatlanul beteljesedett. Ez pedig azt jelenti, hogy a Szentírás, a világ legigazabb könyve.

Szent Barlaám (Varlaám) a szíriai Antiochiában született, és papként szolgálta Krisztust és az Egyházát. Már idős korában fogták el keresztény hite miatt, Dioklécián császár keresztényüldözése idején. Mivel nem akart a bálványoknak áldozatot bemutatni, először marhabőr korbácsokkal megostorozták, majd vaskörmökkel kínozták. Mivel nem volt hajlandó áldozatot bemutatni a pogány isteneknek, hóhérai a pogány templomba vitték, és kezébe égő szenet helyeztek tömjénnel. Azt gondolták kínzói, hogy el nem viselve a forró szén kínját, önkéntelenül fog áldozatot bemutatni a bálványoknak. Barlaam azonban addig tartotta erősen kezeiben a szenet, amíg ujjai el nem égtek. Ilyen bátor hitvallással dicsőítette meg Istent 304-ben.

Elmélkedés

„Mert mindaz, ami az Ószövetségben van, árnyék, ami pedig az Újszövetségben áll előttünk, kép. Az igazság a dolgok eljövendő állapota.” Szent Maximosz Hitvalló

A Szent Liturgia Isten Országának, a végső időknek a képe, ami a világtörténelemben akkor kezdődött, amikor Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. A születéssel és a megváltói kereszthalállal foglalkozó jövendöléseket megidézi a Szent Liturgia előkészülete, a „proszkomídia”. A „végső időket” pedig a Szent Liturgia többi része jeleníti meg. A Liturgia az Isten Országára adott áldással kezdődik (”Áldott az Atya és Fiú és Szentlélek országa…”), aztán annak megjelenítésével folytatódik, befejezésképpen pedig részesedünk az Ország vacsorájából, egységre és közösségre lépünk a háromságos Isten életével. *

Tanács

Tudatosabban figyeljünk a Szent Liturgia szövegeire, készüljünk már otthon az eucharisztia vételére! Ebben segítenek az imakönyvünkben található imádságok.**

A mai szentírási szakasz: 1Tim 1,1-7; Lk 14, 12-15

---
* János (John Zizioulas) pergamoni metropolita: Az Eucharisztia És Isten Országa
** Emeljük Föl Szívünket Görög Katolikus imakönyv, 60. oldal.