Karácsony előtti böjti gondolatok

Akathisztosz ikon

Viseld el azt, akivel úton vagy, hogy eljuthass ahhoz, akivel örökre együtt szeretnél maradni. (Szt. Ágoston)

 1. Isten szeretete abban nyilvánult meg irántunk, hogy egyszülött Fiát küldte a világra, hogy általa éljünk. (1Jn 4,9)
 2. A szeretet művei ezek: a felebarát iránt megnyilvánuló segítőkészség, a béketűrés, a türelem, továbbá minden dolog rendeltetésszerű használata. (Szt. Maximosz hitvalló)
 3. Íme, törd meg az éhezőknek kenyeredet, és a bujdosó szegényeket vidd be házadba! Ha mezítelent látsz, takard be, és testvéred elől ne zárkózz el! (Iz 58,7)
 4. Krisztus szolgái, testvérei és társörökösei, látogassuk meg Krisztust, gyógyítsuk, tápláljuk, lássuk el ruhával őt, kötözzük be sebeit! (Nazianzi Szt. Gergely)
 5. Ne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem több az élet az ételnél, a test pedig a ruhánál?  (Mt 5,25)
 6. Kinek-kinek kötelessége, hogy az Isten kegyelméből kapott javakat irigység nélkül adja tovább másoknak is. Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok tovább. (Mt 10,8 Szt. Maximosz hitvalló)

 7. Készülj, hogy Jézus vidám és ékes hajlékává légy, ki ad a világnak bőséges kegyelmet. (sztichira november 21-re)

 8. Legyünk most jószívűbbek és bőkezűbbek, hogy sokak ajka hálálkodjék Istenhez, és böjtölésünk érdemét a szegények megvendégelése támogassa. (Nagy Szt. Leó)

 9. A szeretet, amely Istent látni kívánja, nem mérlegel, hanem buzgón törekszik a jóra. (Aranyszavú Szt. Péter)

 10. Ha el is fog benneteket az indulat, ne vétkezzetek! A nap ne nyugodjék le haragotok fölött! (Ef 4,26)

 11. Ha azt látod, hogy valakit szenvedélyek gyötörnek, ne a testvéredet gyűlöld, hanem az ellene harcoló szenvedélyeket. (Új Teológus Szt. Simeon)

 12. Viseljétek el egymást szeretettel! Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet! (Ef 4,2-3)

 13. Felebarátunktól függ életünk és halálunk. Hiszen, ha testvérünket megnyerjük magunknak, Istent nyerjük meg, ha viszont megbotránkoztatjuk testvérünket, Krisztus ellen vétkezünk. (Apofthegmata - Antal abba)

 14. Amikor azonban felálltok, hogy imádkozzatok, bocsássatok meg, ha valami sérelmetek van valaki ellen, hogy a ti Atyátok is, aki a mennyekben van, megbocsássa nektek vétkeiteket. (Mk 11,25)

 15. A bűn elleni nagy biztosíték az Írások olvasása. (Apofthegmata - Epiphaniosz abba)

 16. Amikor valaki rosszért rosszal akar fizetni, egyetlen bólintással is megbánthatja a testvér lelkiismeretét. (Apofthegmata - Izajás abba)

 17. A szelídség a lélek törekvőerejét óvja meg a háborgástól, az alázat pedig az elmét szabadítja meg a gőgtől és a hivalkodástól. (Szt. Maximosz hitvalló)

 18. A kevélységet akkor irthatjuk ki, ha Istennek tulajdonítjuk jó cselekedeteinket. (Szt. Maximosz hitvalló)

 19. Azt a parancsunk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a testvérét is. (1Jn 4,21)

 20. Ne legyél önelégült, és akkor nem gyűlölöd testvéredet sem; ne legyél önző és akkor istenszerető leszel. (Szt. Maximosz hitvalló)

 21. Jászlak, fogadjátok be azt, ki bennünket, a föld szülötteit, oktalan cselekedeteinktől szavával feloldoz. (sztichira december 6-ra)

 22. "Tisztítsd meg elmédet a haragtól, nehezteléstől és szennyes gondolatoktól, s akkor majd képes leszel fölismerni, hogy Krisztus benned lakozik! (Szt. Maximosz hitvalló)

 23.  Úgy küldelek titeket, mint bárányokat. (Mt10,16) Ha farkasokká lennénk, vereséget szenvednénk, mert nem állna mellettünk erős védelmezőnk, a Pásztor. (Aranyszájú Szt. János)