Zarándoklat és szentmise Mindszenty József bíboros emlékére

Mindszenty József boldoggá avatásáért mutattak be szentmisét május 6-án a hercegprímás halálának 42. évfordulóján alkalmából az esztergomi bazilikában.

Mindszenty József

A Mindszenty József május 6-i égi születésnapjához kapcsolódó, hagyományos esztergom-budapesti főegyházmegyei zarándoklat szentmiséjének főcelebránsa és szónoka Joachim Meisner bíboros, nyugalmazott kölni érsek volt, aki Erdő Péter bíboros-prímással, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia jelen lévő tagjaival és számos paptestvérrel koncelebrált.

A szentmisén jelen voltak Darák Péter, a Kúria elnöke; Boross Péter volt miniszterelnök; Lenkovics Barnabás, az Alkotmánybíróság korábbi elnöke; Lomnici Zoltán, a Legfőbb Bíróság korábbi elnöke; részt vettek a testvéregyházak képviselői, a kormány, a politikai és a társadalmi élet számos képviselője, a diplomáciai testület tagjai, valamint a kulturális élet képviselői.

A bazilikát megtöltő sokaságot Erdő Péter bíboros köszöntötte, kiemelten fordult a diáksághoz, a szertartáson szolgálatot vállaló fiatalokhoz és a gyalogosan érkező zarándokokhoz. Örömét fejezte ki, hogy a hívő közösség együtt ünnepelhet Joachim Meisner bíborossal, aki kora ifjúságától fogva nagy tisztelője Mindszenty bíborosnak, a hős lelkű magyar prímásnak.

Joachim Meisner bíboros szentbeszédében kifejezte örömét, hogy „itt, Mindszenty bíboros bazilikájában bemutathatja a szentmisét érte és az ő népéért”. Felidézte a hercegprímáshoz fűződő emlékeit. Bár személyesen nem ismerhette Mindszenty bíborost, de az egykori NDK-ban élve gyerekéveit ismerte a kommunizmus világát. Első ízben akkor figyelt fel a hitvalló prímásra, amikor 1948-ban egy újságban cikket talált Mindszenty peréről. Látva a bíboros fényképét, amint a tárgyalóteremben a vádlottak padján ült mélyen megdöbbent, hogy Jézus tanítványait ma is bíróság elé hurcolják. „Ez a kép olyan hatást gyakorolt rám, hogy kivágtam és kifüggesztettem a hálószobám falára. A vádlottak padján ülő Mindszenty bíboros képe előtt aludtam el. És növekedett bennem a vágy, hogy egyszer én is olyanná váljak, mint a bíboros, Krisztus tanúja, aki elég bátor volt ahhoz, hogy megálljon e világ hatalmasaival szemben.”

Jachim Meinsner

A német bíboros szentbeszédében arról a hitről szólt, ami erre a kiállásra alkalmassá teszi az embert: Ez a hit szóban és tettben fejeződik ki. Gyakorlattá válik, mikor az ember minden erejével és adottságával cselekszik. Erősíti Isten kegyelme, hogy a cselekvésben hozzáadja saját jóakaratát. Hiszen minden egyes ember arra kapott meghívást, hogy amint Isten magát teljesen odaadja az embernek a maga istenségében, az ember is odaadja magát Istennek teljes emberségében.

„Így az Ige testté lett és a test, a konkrét ember, ahogy él és szeret, annak az Istennek a szavává lesz, aki testté lett” – mondta Joachim Meisner. Az evangélium világosan kimondja, hogy az ember nem csupán a képmása Istennek és a testvére Jézus Krisztusnak, hanem a Szentlélek temploma is. Ha az emberről van szó, akkor mindig Istenről van szó – fejtette ki a német teológus tanítását Köln nyugalmazott érseke. – Ez a hit, ez a kiállás, az emberért felemelt hang Mindszenty bíboros üzenete a ma emberének úgy az európai egyházban, mint egész Európában.

Az áldozást követően Habsburg-Lotharingiai Mihály, a Mindszenty Alapítvány elnöke olvasta fel a hercegprímás boldoggá avatásáért való imát.

„Istenünk, te Mindszenty József bíborost arra választottad ki, hogy az üldöztetés idején mindhalálig hűséges főpásztor legyen: az igazság és a szeretet tanúságtevője. Hívő néped örömére add meg, kérünk, hogy őt mielőbb Egyházunk szentjei között tisztelhessük. Krisztus, a mi Urunk által” – imádkozta vele a hívők közössége.

A liturgiát követően a püspökök, a jelen lévő papság, az állam és közélet, valamint a lovagrendek képviselői megkoszorúzták Mindszenty József sírját a bazilika altemplomában.

koszorúzás Mindszenty József sírjánál

A szentmisét követően állófogadáson adták át a Mindszenty József-életműdíjat, melyet 2017-ben Beke Margit egyháztörténésznek és Habsburg-Lotharingiai Mihálynak, a Mindszenty Alapítvány elnökének ítéltek oda. A latin nyelvű adományozó levelet és Mindszenty bíboros bronzból készült álló szoboralakját, Hermann Zsolt reprezentatív alkotását Erdő Péter adta át a díjazottaknak.

Fotó: Mudrák Attila